Schémy štátnej pomoci


Dátum: 24.02.2017

Obrázok k aktualite Schémy štátnej pomoci

Schéma pomoci na podporu konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov grantovou formou je zameraná na podporu podnikania nových a začínajúcich, ako aj existujúcich malých a stredných podnikov. Cieľom schémy je najmä podpora rozbehu/rozšírenia podnikateľských aktivít, tvorby nových a inovovaných produktov, umiestňovania produktov na trh, marketingových aktivít, tvorby distribučných kanálov, zavádzania inovácií produkčného procesu, zavádzania nástrojov elektronického podnikania.

 

Schéma na podporu výskumu a vývoja (schéma štátnej pomoci) je zameraná na nasledovné typy projektov zadefinovaných v OP Výskum a inovácie: priemyselné výskumno-vývojové centrá, ktoré budú realizovať výskumno-vývojový projekt, dlhodobý strategický výskum a vývoj, projekty modernizácie výskumno-vývojovej infraštruktúry a kolaboratívny výskum a vývoj medzi výskumnými organizáciami a podnikateľskými subjektmi, výskumno-vývojové projekty medzinárodnej spolupráce v oblastiach inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

 

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií a technologického transferu je zameraná na podporu a zvyšovanie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov prostredníctvom zvyšovania technologickej a inovačnej úrovne a realizáciou inovačných (technologických a netechnologických) aktivít v podnikoch.

 

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu Venture Capital je zameraná na podporu podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpory zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov. Schéma má za cieľ vytvoriť v spolupráci so súkromnými investormi, za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre mikro, malé a stredné podniky v Slovenskej republike.

 

Schéma štátnej pomoci pre nástroj rizikového kapitálu pre začínajúce podniky - Seed and Start up Capital. Schéma má za cieľ vytvoriť za účasti finančných sprostredkovateľov, systém pomoci pre začínajúce podniky v Slovenskej republike. Pomoc začínajúcim podnikom je poskytovaná prostredníctvom finančných sprostredkovateľov z finančných príspevkov z operačného programu Výskum a inovácie prostredníctvom fondu fondov Slovak Investment Holding.

 

Schéma štátnej pomoci na podporu inovácií prostredníctvom projektov priemyselného výskumu je zameraná na zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľského sektora zvýšením podnikových výdavkov na aplikovaný výskum a vývoj a súčasne efektívne zužitkovanie výsledkov výskumu a vývoja v hospodárskej a spoločenskej praxi. Pomoc v rámci tejto schémy sa poskytuje na výskumné a vývojové projekty, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr a podporu inovácií pre MSP. Oprávnenými aktivitami v rámci schémy sú priemyselný výskum, experimentálny vývoj, zriadenie alebo modernizáciu výskumných infraštruktúr, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť a ochrana práv duševného vlastníctva.


Skočiť na hlavné menu