Rozpočet EÚ pre našu budúcnosť: Komisia otvára diskusiu o budúcnosti financií EÚ


Dátum: 29.06.2017

Obrázok k aktualite Rozpočet EÚ pre našu budúcnosť: Komisia otvára diskusiu o budúcnosti financií EÚ
Nároky Európanov na Úniu sa zvyšujú. EÚ dnes robí viac ako predtým s cieľom chrániť svojich občanov, posilniť ich postavenie a obhájiť ich záujmy, a to aj napriek tomu, že jej zdroje sú už dlhšie obdobie krátené úspornými opatreniami.
 
V čase, keď Európa prijíma dôležité rozhodnutia o svojej budúcnosti, potrebuje EÚ taký rozpočet, ktorý spĺňa svoj účel a ktorý za každé vynaložené euro prinesie čo najvyššiu hodnotu.
 
Komisia dnes uverejnila diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ, v ktorom sú predstavené možnosti, ako tento cieľ dosiahnuť. Otázky nastolené v tomto piatom a zároveň poslednom zo série diskusných dokumentov predstavujú jadro diskusie, ktorú Komisia začala 1. marca uverejnením Bielej knihy o budúcnosti Európy. V diskusnom dokumente sa načrtávajú možné rozpočtové dôsledky alternatív, z ktorých si EÚ môže vybrať.
 
Komisár zodpovedný za rozpočet a ľudské zdroje Günther H. Oettinger vyhlásil: „Ak má Európa čeliť novým výzvam, musíme pre ňu zabezpečiť finančné zdroje. Môžeme buď znížiť výdavky, alebo nájsť nové zdroje príjmov. Avšak bez ohľadu na to, čo urobíme, každé euro investované z rozpočtu EÚ musí priniesť pridanú hodnotu a mať pozitívny vplyv na každodenný život občanov.“
 
Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová v tejto súvislosti uviedla: „Je čas modernizovať rozpočet EÚ. Mal by byť jednoduchší a pružnejší. Zároveň by sme sa mali ambiciózne a kreatívne zamyslieť, ako v tomto globalizovanom hospodárstve zabezpečiť, aby bol rozpočet účinným nástrojom, ktorý nám pomôže rýchlejšie rásť, užšie spolupracovať a nenechať nikoho v úzadí.“
 
Rozpočet EÚ čelí neľahkej úlohe: dosiahnuť lepšie výsledky za menej peňazí. Očakáva sa, že EÚ bude zohrávať významnejšiu úlohu v nových oblastiach politiky, ako je migrácia, vnútorná a vonkajšia bezpečnosť alebo obrana. Európa by si tiež mala udržať svoje vedúce postavenie na globálnej scéne ako jeden z hlavných darcov humanitárnej a rozvojovej pomoci a líder v boji proti zmene klímy. Toto všetko sa musí dosiahnuť s rozpočtom EÚ, ktorý bude po brexite ochudobnený o príspevok Spojeného kráľovstva.
 
Dnešný diskusný dokument sa venuje tejto výzve a zároveň nastoľuje kľúčové otázky diskusie postavenej na piatich scenároch bielej knihy: bude EÚ jednoducho pokračovať v súčasnom smerovaní; zameria sa len na jednu spoločnú oblasť; budú niektoré členské štáty spolupracovať viac ako ostatné; bude EÚ robiť menej, ale efektívnejšie alebo oveľa viac spoločne? Každý z týchto ilustračných scenárov by mal rôzne dôsledky, a to z hľadiska toho, koľko peňazí sa má na daný účel minúť, ako aj odkiaľ by tieto zdroje mohli pochádzať. Možnosti sú rôzne – od znižovania nákladov na existujúce politiky po zvyšovanie príjmov.
 
Okrem toho sa v diskusnom dokumente uvádzajú základné prvky rozpočtu EÚ a grafy ilustrujúce hlavné trendy a vývoj v kľúčových oblastiach politiky, ako sú politika súdržnosti a poľnohospodárstvo. Dokument sa tiež venuje všeobecným otázkam, ako je pridaná hodnota financovania EÚ alebo prepojenie medzi financovaním EÚ a štrukturálnymi reformami v členských štátoch.
Súvislosti
 
Proces diskusií, ktoré začali bielou knihou a pokračovali sériou diskusných dokumentov, bude podkladom pre prípravu návrhu budúceho viacročného finančného rámca EÚ zloženej z 27 členských štátov. Komisia plánuje návrh predložiť v polovici roka 2018.
 
Vo viacročnom finančnom rámci sa stanovujú maximálne ročné sumy, ktoré môže EÚ každý rok vynaložiť na jednotlivé politické oblasti počas obdobia najmenej piatich rokov. Súčasný viacročný finančný rámec sa vzťahuje na obdobie rokov 2014 – 2020. Každý ročný rozpočet musí byť v súlade s týmto rámcom.
 
Debata o otázkach nastolených v tomto diskusnom dokumente pokračovať v nasledujúcich mesiacoch aj formou série verejných podujatí. Jedným z nich je každoročná konferencia „Rozpočet zameraný na výsledky“, ktorú Komisia organizuje 25. septembra 2017.
 
Ďalšie informácie
 
Biela kniha o budúcnosti Európy
Diskusný dokument o sociálnom rozmere Európy (26. apríla 2017)
Diskusný dokument o využívaní globalizácie (10. mája 2017)
Diskusný dokument o prehĺbení hospodárskej a menovej únie (31. mája 2017) na základe správy piatich predsedov z júna 2015
Diskusný dokument o budúcnosti európskej obrany (7. júna 2017)
– Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ (28. júna 2017)
„Budúce financovanie EÚ“, záverečná správa skupiny na vysokej úrovni pod vedením Maria Montiho
Viacročný finančný rámec na roky 2014–2020
Budúcnosť financií EÚ: päť scenárov
Budúcnosť financií EÚ: fakty a čísla
 

Skočiť na hlavné menu