Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách


Dátum: 05.11.2018

Obrázok k aktualite Rezort školstva vyhlási novú výzvu na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti na gymnáziách
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje vyhlási dopytovo orientovanú výzvu za účelom zvýšenia kvality vzdelávania na gymnáziách v oblastiach čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.  
V rámci OP Ľudské zdroje vyčlení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z Európskeho sociálneho fondu objem finančných prostriedkov vo výške 20 miliónov eur.

Výzva je určená pre všetky kraje, vrátane Bratislavského samosprávneho kraja.  Pre školy v menej rozvinutých regiónoch je určených 18,5 milióna eur a 1,5 milióna eur je pre školy Bratislavského samosprávneho kraja ako viac rozvinutého regiónu.

Táto výzva bude zameraná na žiakov gymnázií vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), ako aj na pedagogických a odborných zamestnancov gymnázií. Žiadať o prostriedky budú môcť gymnáziá v zmysle §27 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktoré sú zaradené do siete škôl a školských zariadení SR.

V rámci projektov bude možné podporiť realizáciu mimoškolskej činnosti, na ktorú sa neuplatňuje vzdelávací poukaz, a ktorá nie je realizovaná v rámci výchovného programu, zaradenia extra hodín, vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Schvaľovanie projektov bude prebiehať systémom hodnotiacich kôl až do vyčerpania alokácie. Dátumy hodnotiacich kôl budú zverejnené spolu s vyhlásenou výzvou na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/14820-sk/vyzvy-na-predkladanie-dopytovo-orientovanych-projektov/.

Skočiť na hlavné menu