Rezort školstva pošle vedcom ďalších 16,2 milióna eur. Podporené projekty spája boj proti pandémii


Dátum: 19.05.2021

Obrázok k aktualite Rezort školstva pošle vedcom ďalších 16,2 milióna eur. Podporené projekty spája boj proti pandémii
Firmy, univerzity, ústavy SAV a neziskové organizácie získali na podporu svojho výskumu zmluvy o nenávratných finančných príspevkoch v hodnote viac ako 16,2 milióna eur. Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja predstavuje 14,8 milióna eur, zvyšok je financovaný zo štátneho rozpočtu. Úspešní žiadatelia sa vďaka tejto finančnej podpore budú môcť zúčastniť na medzinárodných výskumných projektoch či bilaterálnej spolupráci na medzinárodnom poli výskumu ochorenia COVID-19.

Aj na Slovensku máme vedcov a vedecké tímy medzinárodného významu schopné pomôcť v boji s ochorením COVID-19. Presvedčili sme sa o tom už v prvej vlne pandémie – po verejnej výzve Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV, výzva PP-COVID 2020) bolo schválených 24 projektov s celkovou podporou vo výške 8,2 milióna eur. Na základe trvajúceho celospoločenského dopytu riešiť mimoriadnu situáciu boli následne vytvorené podmienky pre financovanie projektov s touto problematikou aj z eurofondov.

Výskumná agentúra (VA) už v minulom roku zaznamenala veľký záujem slovenskej vedeckej komunity zapojiť sa do podobných projektov. Po vyhlásení dvoch výziev k problematike COVID-19 v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra prevýšil objem predložených žiadostí vyčlenenú finančnú alokáciu 100 miliónov eur na obe výzvy o viac ako 67 miliónov eur.

Momentálne je deväť projektov Výzvy na podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 s kódom OPII-VA/DP/2020/9.2-01 na štartovacej čiare implementácie. Výskum smerujúci k efektívnym riešeniam pre ďalšie vlny koronavírusu vyžiadaný samotnou spoločnosťou tak začína. Výskumná agentúra sa bude snažiť, aby zrýchlením a zefektívnením procesov finančného riadenia prispela k úspešnej implementácii všetkých projektov.

Aký prínos v boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 ponúkajú podporené projekty? Tu je stručný prehľad:

-vybudovanie Centra textilnej inteligencie, vývoj antimikrobiálneho zariadenia na úpravu vzduchu aktívne likvidujúceho vírusy a ostatné mikróby v nasávanom vzduchu a výskum a overenie nových materiálov pre tzv. čisté izby

- priemyselný výskum s cieľom identifikovať účinnú látku s antivírusovým účinkom s nadväznosťou na produktový rad Fytofontana

-identifikácia genetických biomarkerov pre klasifikáciu človeka podľa jeho genotypu do skupiny s menej alebo viac rizikovým priebehom ochorenia

- izolácia vírusov SARS-CoV-2, charakterizácia ich genómu, analýza a pomnoženie s cieľom ich sprístupnenia prostredníctvom depozitára EVA GLOBAL

- vytvorenie návrhu prototypu monitorovacieho systému pre identifikáciu sociálnej interakcie ľudí a možného šírenia COVID-19 so spätnou možnosťou dohľadania sociálnej interakcie ľudí

- riešenie s využitím magnetických nanočastíc; príprava, vývoj a ladenie vlastností magnetických nanočastíc pre efektívnejšiu izoláciu vírusovej RNA z balastu komplexnej klinickej vzorky

- vytvorenie (univerzálneho) systému skorej a rýchlej detekcie, identifikácie a diagnostiky nových infekčných ochorení s pandemickým potenciálom

- získanie nových poznatkov v oblasti identifikácie a implementácie inovovaných technologických opatrení v doprave pre dosiahnutie bezpečnej mobility s podporou automatizácie a IKT

- získanie poznatkov prostredníctvom výskumu a vývoja závažných civilizačných ochorení a rozvoja klinicky aplikovateľných inovatívnych postupov pre pacientov trpiacich kombináciou týchto ochorení.

Bližšie informácie o projektoch sú verejne dostupné na webovom portáli ITMS2014+:

https://www.itms2014.sk/prehlad-projektov/projekty?ff=qszkiamYkVznq6GEK8rQOrckBEwWj2eNxieI (do políčka „výzva“ zadajte kód OPII-VA/DP/2020/9.2-01).

Druhá výzva zameraná na COVID-19 (kód OPII-VA/DP/2020/9.4-01) má už zazmluvnených 16 projektov z I. kola, žiadosti podané v II. kole sú v procese odborného hodnotenia.

Ďalšie informácie sú k dispozícii na webových sídlach www.opii.gov.sk (www.opvai.sk) a www.vyskumnaagentura.sk.


Skočiť na hlavné menu