Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky


Dátum: 15.02.2023

Obrázok k aktualite Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky


Roztoky
Názov projektu Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky
Kód projektu 309070ABL6
Prijímateľ Názov Obec Roztoky
Sídlo Roztoky 45
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Svidník Obec Roztoky  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
22.07.2022 27.07.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 17702,95 EUR
Z toho NFP 14059,36 EUR
Vlastné zdroje 3643 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo skvalitniť život obyvateľom obce, návštevníkom a turistom zrevitalizovaním infraštruktúr obce a to obnovou povrchu asfaltovej plochy obce. Nepatrným cieľom projektu "Revitalizácia verejného priestranstva v obci Roztoky" bola revitalizácia a zlepšenie verejných priestranstiev obce, dopravných a životných pomerov v danej časti obce, zlepšil sa prístup k turistickým miestam v obci a v neposlednom rade aj k rodinným domom.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Obec projektom  zrekonštruovala miestnu komunikáciu v celkovej dźke 187,80 m obnovou asfaltovej plochy. Vysadila  4 kusy zelene,  osadila mestský mobiliár - odpadkový koš, reklamnú vitrínu a parkové lavičky, čím vznikla nová oddychová zóna v obci. Celý projekt nadobudol charakter bezbariérovosti a je prístupný všetkým marginalizovaným skupinám obyvateľov a návštevníkov obce. Verejno prospešné projekty pozitívne vplývajú na život v obci a jeho kvalitu. Projekt spĺňa charakter vidieckosti, uľahčil sa prístup k často navštevovanej a medzi turistami obľúbenej hvezdárni v obci Roztoky.

Skočiť na hlavné menu