Rekonštrukcia chodníkov v obci Malužiná


Dátum: 14.01.2022

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia chodníkov v obci Malužiná
 Obec Malužiná
Názov projektu Rekonštrukcia chodníkov v obci Malužiná
Kód projektu 309070Y631
Prijímateľ Názov Obec Malužiná
Sídlo Malužiná
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
  Kraj Žilinský Okres Liptovský Mikuláš Obec Malužiná
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
08.09.2021 21.10.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 22 528,42 EUR
Z toho NFP 22 528,42 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom projektu bola rekonštrukcia , ale aj dobudovanie chodníkov v obci a zabezpečenie ich bezbariérovosti a tiež priechodu pre chodcov.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt bol zameraný na zvýšenie bezpečnosti občanov obce ako chodcov využívajúcich miestnu technickú infraštruktúru.
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Projekt bol implementovaný prostredníctvom Opatrenia 19. Podpory na miestny rozvoj v rámci iniciatívy LEADER v MAS Horný Liptov.
Obec Malužiná1 
Skočiť na hlavné menu