Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka
„Rekonštrukcia a prístavba MŠ v obci Vojka“


Vojka


Žiadateľ: Obec Vojka
Zazmluvnená suma NFP: 107504,28 €
Operačný program Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Sprostredkovateľský orgán OPĽZ-MV SR

Výzva: OPLZ-PO6-SC612-2016-1b - Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ - OPLZ-PO6-SC612-2016-1b
 Vojka1
Aké výzvy sa projekt snažil riešiť? Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.
Ako projekt riešil tieto výzvy? Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok a skvalitnenie predškolskej prípravy pre deti v obci Vojka. V obci sa dlhodobo neinvestovalo do infraštruktúry vzdelávania, či už predškolského, alebo aj do vzdelávania vyšších stupňov. Zariadenia materských škôl sú zastarané, neadekvátne pre modernú prípravu detí na zvládnutie prvého stupňa základného vzdelania. Prírastok obyvateľstva, najmä obyvateľov z prostredia MRK sa v poslednom čase pravidelne zvyšovala ale napriek tomu kapacita predškolských zariadení sa nezvyšovala. Zväčšením kapacity MŠ by sa zväčšil predpoklad kvalitnejšej prípravy s nadväznosťou na ďalšie stupne vzdelávania a tým aj zlepšenia sociálnoekonomickej situácie a vyrovnávaniu rozdielov medzi menšinovou a väčšinovou časťou obyvateľstva. Využitím možnosti umiestnenia detí v zariadení MŠ by sa spolu s ďalšími aktivitami, ako je komunitná práca, pokračovanie terénno-sociálnej práce, využitím služieb asistentov učiteľov, hlavne z prostredia MRK, kvôli znižovaniu jazykovej bariéry a lepšej komunikácii s deťmi by sa podstatne zlepšila aj možnosť rozvoja rodičov detí.
Aké konkrétne úspechy boli dosiahnuté?  Realizáciu hlavnej aktivity projektu „Rekonštrukcia budovy MŠ/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov“ mesto plánuje riešiť dodávateľsky s priamou spoluprácou a kontrolnou činnosťou pri realizácii projektu.
Môžete uviesť vetu (ktorá sa má použiť ako citácia) od 3 až 4 riadkov, ktoré zhŕňajú úspechy projektu? Realizáciou aktivít projektu sa odstraňuje havarijný stav, podstatne zlepšia technické vlastnosti objektu MŠ a rozšíri sa jej kapacita zo súčasných 12 detí na 25 detí (rozšírenie o 13 detí). Predpokladaný podiel detí z prostredia MRK v novovytvorenej kapacite MŠ vzrastie o 9 zo súčasných 10 detí na 19, čo je cca 69,2 % zo zvýšenej kapacity MŠ. Moderným prístupom k vzdelaniu všetkých detí sa vytvorí predpoklad pre lepšie spolužitie oboch častí obyvateľstva a tým sa taktiež prispeje k spoločenskej inklúzii.
Koľko pracovných miest bolo priamo výsledkom projektu? Nie je v projekte v ITMS2014+ definované
 
Ako projekt pomohol vášmu regiónu / spoločnosti / jednotlivcom? V materskej škole sa budú stretávať deti v rovnakom veku nie len z rovnakých skupín, ale aj deti s prostredia MRK a nerómskych detí. Deti z oboch skupín budú spoločne vyrastať v jednom kolektíve ešte pred vstupom do prvého stupňa základného vzdelania. Takto sa odstránia bariéry a problémy detí z prostredia MRK spojené s odlukou od predprimárneho vzdelávania, ktorá v pretrváva v súčasnosti vzhľadom k nedostatočným kapacitám MŠ.

Kedy sa začal a končil váš projekt (mesiac / rok)?
Začiatok realizácie projektu: 1.7.2017
Koniec realizácie projektu: 10.2.2021
Vojka2
Skočiť na hlavné menu