Rada CKO

Rada CKO je nezávislý poradný orgán CKO zriadený v súlade s § 6, ods. 2 písm. g) zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, za účelom vydávania odporúčaní a stanovísk v prípadoch určených v štatúte a rokovacom poriadku.
Cieľom Rady CKO je podpora RO pri problémoch spojených so schvaľovacím procesom, najmä formou vydávania stanovísk na základe požiadavky RO v rámci rozhodovania o mimoriadnych opravných prostriedkoch, vydávania odporúčaní a stanovísk v rámci predbežných otázok položených zo strany RO a plnením ďalších úloh v súlade so štatútom.
Závery prijaté Radou CKO nemajú vplyv na rozhodovaciu právomoc RO a jeho zodpovednosť za implementáciu OP v súlade s platnou legislatívou EÚ. Stanovisko Rady CKO je pre RO odporúčacím stanoviskom, pričom rozhodnutie vo veci ostáva vo výlučnej kompetencii RO.
Zloženie, bližší popis kompetencií a ďalšie aspekty spojené s prijímaním stanovísk Rady CKO upravuje štatút a rokovací poriadok.
 

Štatút Rady CKO - 27.1.2017
Rokovací poriadok Rady CKO - 27.1.2017

 

Archív

Štatút Rady CKO - 5.8.2015
Rokovací poriadok Rady CKO - 5.8.2015
 
Skočiť na hlavné menu