Prvé výzvy z nových eurofondov sú vypísané – z programu Interreg s Poľskom podporíme ochranu životného prostredia a obnovu ciest v pohraničí


Dátum: 13.02.2023

Obrázok k aktualite Prvé výzvy z nových eurofondov sú vypísané – z programu Interreg s Poľskom podporíme ochranu životného prostredia a obnovu ciest v pohraničí
Vyhlasujeme prvé výzvy z nových eurofondov. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg s Poľskom boli vypísané tri výzvy na podporu života ľudí v pohraničí. Viac ako 41 miliónov eur pôjde na ochranu životného prostredia a opravy ciest v prihraničných oblastiach Slovenska a Poľska.

„Rozbiehame nové eurofondové obdobie. V spolupráci s Poľskom sme z cezhraničného programu Interreg vypísali už prvé tri výzvy. Vyše 41 miliónov eur pôjde na opatrenia proti dopadom klimatickej zmeny, na ochranu pred živelnými pohromami, ochranu prírody, ako aj na budovanie a opravy regionálnych ciest,“ povedala vicepremiérka a ministerka regionálneho rozvoja Veronika Remišová.

Prvá výzva z nového programu Interreg PL-SK je zameraná na prevenciu rizika prírodných katastrof a adaptáciu na zmenu klímy. Až 11 miliónov eur pôjde na projekty ako sú napr. výstavba zelených stien a striech, dažďové záhrady alebo vodozádržné opatrenia. Financie sú určené aj na projekty predkladané záchrannými zložkami, napríklad zakúpenie špeciálnej techniky a softvéru nevyhnutných na spoločné cezhraničné zásahy najmä v horských oblastiach. „S Poľskom nás spája spoločné prírodné bohatstvo národných parkov Vysoké Tatry, Pieniny a Poloniny, a teda aj zodpovednosť za ich zachovanie pre budúce generácie. Preto v týchto oblastiach podporujeme ochranu prírody, ale aj turizmus a činnosť horskej záchrannej služby,“ doplnila vicepremiérka.

V rámci druhej výzvy pôjde takmer 4,9 milióna eur na ochranu vzácnych prírodných území. Podporu môžu získať projekty zamerané napríklad na udržiavanie celistvosti ekologických koridorov, výsadbu stromov alebo ochranu chránených území pred nadmerným zaťažením cestovným ruchom.
„V pohraničnej oblasti s Poľskom chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj cezhraničného turizmu. Členitý horský terén však výrazne obmedzuje cestnú infraštruktúru a má vplyv aj na jej technický stav. Na jednej strane sú hory výhodou poľsko-slovenského pohraničia, na strane druhej však predstavujú prekážku, ktorá sťažuje fyzické kontakty. Preto podpora pôjde na opravy cestných spojení s Poľskom v úzkom prihraničnom páse,“ povedala ministerka regionálneho rozvoja. Z vyše 25 miliónového balíka v tretej výzve podporíme projekty zamerané na prestavby, rekonštrukcie a modernizácie ciest. Plánované sú úpravy šírky ciest uľahčujúce pohyb autobusov, výstavba chodníkov a cyklochodníkov či dažďovej kanalizácie.
Vyhlásené výzvy sa na slovenskej strane týkajú Žilinského a Prešovského samosprávneho kraja a okresu Spišská Nová Ves v Košickom samosprávnom kraji. V Poľsku sú to oblasti v Sliezskom, Malopoľskom a Podkarpatskom vojvodstve. Do výziev sa môžu prihlásiť organizačné zložky štátu, samosprávy, organizácie zriadené štátom, samosprávou alebo vyššími územnými celkami. V neposlednom rade aj mimovládne neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, okresné a krajské organizácie cestovného ruchu, či Európske zoskupenie územnej spolupráce.

Žiadosti o nenávratný finančný príspevok z vypísaných výziev môžu záujemcovia predkladať do 31. marca 2023. Viac informácií o týchto výzvach nájdete tu.
„Potenciál prihraničných regiónov sme doteraz nedokázali naplno využiť. Naším cieľom je, aby ľudia žijúci v pohraničí mali európsku kvalitu života. Práve programy Interreg sú silným a efektívnym nástrojom ako podmienky pre lepšie cezhraničné väzby vytvárať. Spoločne s našimi poľskými partnermi sa tak snažíme o to, aby mali k sebe ľudia bližšie,“ dodala Remišová.

V dobiehajúcom programovom období patril program Interreg PL-SK k najúspešnejším eurofondovým programom. Podarilo sa nám v pohraničí vybudovať a označiť 2 700 km cezhraničných rekreačných chodníkov (náučné chodníky, turistické trasy, cyklotrasy), zmodernizovať 160 km ciest 2. a 3. triedy a obnoviť 400 objektov kultúrneho a prírodného dedičstva. „Vďaka spoločnému úsiliu a projektu vznikol v okrese Cieszyn aj hraničný cestný priechod na Slovensko, ktorý zjednodušil cestu z jednej obce do druhej a skrátil ju o 20 km. Prepojili sa hlavné dopravné tepny vedúce do Katovíc, Bratislavy, Budapešti a Viedne. Nové parkovisko a turistické altánky poskytujú priestor na odpočinok počas cesty. Som rada, že podporujeme projekty, ktoré posilňujú vzťahy medzi obcami a vytvárajú nové možnosti na rozvoj spolupráce,“ dodala Remišová.

Na nové programové obdobie je okrem programu Interreg PL-SK (162 miliónov eur) schválený aj program Interreg SK-CZ s rozpočtom 107 miliónov eur a Interreg HU-SK s celkovým rozpočtom 161 miliónov eur. Na program Interreg SK-AT pôjde 69 miliónov eur a program Interreg NEXT, do ktorého je zapojená aj Ukrajina, má vyčlenených 73 miliónov eur.

Skočiť na hlavné menu