Programy nadnárodnej spolupráce


int_logo_central

Stredná Európa 2014 - 2020

 
Európska komisia schválila 16. decembra 2014 program nadnárodnej spolupráce Stredná Európa na programové obdobie 2014 – 2020.
Program spolupráce Stredná Európa je určený na podporu spolupráce v krajinách a regiónoch strednej Európy. Prispieva k zavádzaniu inovácií, k využitiu prírodných a kultúrnych zdrojov, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a atraktivity miest a obcí, dostupnosti/dopravy.
 
Program Stredná Európa 2020   298 987 025,44 EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   246 581 112,- EUR
Národné spolufinancovanie     52 405 913,44 EUR
 
Riadiaci orgán programu Stredná Európa 2020 je mesto Viedeň.
Národný kontaktný bod zodpovedný za prípravu a implementáciu programu Stredná Európa 2020 v podmienkach Slovenskej republiky je Úrad vlády Slovenskej republiky.
 
 
 
danubelogo

Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020

 
Európska komisia schválila 20. augusta 2015 Dunajský nadnárodný program na programové obdobie 2014 – 2020.
Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020 je finančný nástroj v rámci Európskej územnej spolupráce.  Vytvára rámec pre implementáciu spoločných aktivít a výmeny skúseností medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi aktérmi v štátoch dunajského regiónu. 
 
Program Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020   262 989 835,60 EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   202 095 405,- EUR
Nástroj predvstupovej pomoci IPA     19 829 192,- EUR
Národné spolufinancovanie     41 065 238,60 EUR
 
Riadiaci orgán  pre Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020 je Ministerstvo národného hospodárstva Maďarska.
Národný kontaktný bod zodpovedný za prípravu a implementáciu programu Dunajský nadnárodný program 2014 - 2020 v podmienkach Slovenskej republiky je Úrad vlády Slovenskej republiky.
Skočiť na hlavné menu