Programové obdobie 2021 – 2027

Programové obdobie 2021 – 2027

Aká bude politika súdržnosti po roku 2020? To je hlavná otázka, ktorou sa zaoberajú všetky členské štáty EÚ v rámci diskusií na rôznych úrovniach. Slovenská republika sa bude aktívne zapájať do týchto diskusií a rovnako plánuje zodpovedne pristupovať k celému procesu prípravy a schvaľovania politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 s cieľom presadzovať národné a regionálne záujmy SR.
30. júna 2021 Európska únia zverejnila v Úradnom vestníku EÚ legislatívny balík k fondom politiky súdržnosti EÚ na programové obdobie 2021 – 2027 vo forme nariadení EÚ. Predmetné nariadenia EÚ nadobudli účinnosť 1. júla 2021.
 
Ide o tieto nariadenia EÚ:
 1. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku („všeobecné nariadenie EÚ“)
 2. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1058 z 24. júna 2021 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde („nariadenie EFRR/KF“)
 3. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1057 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013 („nariadenie ESF+“)
 4. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1059 z 24. júna 2021  o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov („nariadenie EÚS“)
 5. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1056 z 24. júna 2021, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu („nariadenie FST“)
 
Predmetné nariadenia môžete nájsť na stránke Úradného vestníka EÚ:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L:2021:231:TOC
 


Európska komisia: Správa o Slovensku 2019

Európska komisia dňa 27. februára 2019 zverejnila Správu o Slovensku 2019, ktorá obsahuje komplexné makroekonomické zhodnotenie SR s ohľadom na štrukturálne reformy a odporúčané oblasti pre financovanie z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027. Podľa analýzy Európskej komisie sa Slovensku v súčasnosti ekonomicky darí, ale zaostáva v oblastiach, ktoré sú kľúčové pre budúci rast a to najmä – kvalita verejnej správy; vzdelávanie, veda, výskum, inovácie; vyrovnávanie regionálnych rozdielov a kvalita životného prostredia. Ďalšími dôležitými výzvami zostávajú: starnutie populácie, automatizácia, robotizácia a digitalizácia.
O pohľade Európskej komisie kam smerovať investície z fondov EÚ na Slovensku v programovom období 2021 – 2027, hovorí príloha D správy. Táto príloha predstavuje úvodný vstup Európskej komisie do dialógu so Slovenskom o prioritách financovania v novom programovom období. Výsledky diskusií budú premietnuté do strategického dokumentu zastrešujúceho využívanie financií z fondov EÚ na Slovensku – Partnerskej dohody a tiež budúcich operačných programov.
Správa o Slovensku 2019 (PDF, 2,03 MB)
Špecifické odporúčania Rady pre krajiny(CSRs) (PDF, 280 kB) zverejnené 5. júna 2019
 
Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR bol schválený uznesením vlády SR č. 324/2019 z 3. 7. 2019. Dokument informuje o základných podmienkach na programové obdobie 2021 – 2027, ktoré nahrádzajú povinné ex ante kondicionality v súčasnom programovom období. Povinnosťou zodpovedných ústredných orgánov štátnej správy je zabezpečiť splnenie všetkých relevantných základných podmienok na národnej úrovni, a to v termíne najneskôr do 31. decembra 2020. V prípade ich nesplnenia nebudú preplatené platby z fondov EÚ zo strany Európskej únie.
Základné podmienky nájdete v dokumente: Základné podmienky (PDF, 785 kB)
Ďalšie informácie nájdete aj v prílohe: Príloha k základným podmienkam (PDF, 560 kB)

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 
Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 je výsledkom procesu, na ktorom spolupracovala štátna správa so samosprávou, neziskovým i súkromným sektorom, ako aj s rôznymi profesijnými združeniami.  Dokument predstavuje návrh investičných priorít Slovenska v súvislosti s jednotlivými cieľmi politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027. Dňa 3. 10. 2019 bol jednomyseľne schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. Zároveň Rada odporučila podpredsedovi vlády SR pre investície a informatizáciu za súčinnosti vecne príslušných rezortov a inštitúcií začať proces technických rokovaní s Európskou komisiou k zadefinovaným prioritám Slovenskej republiky pre Partnerskú dohodu Slovenskej republiky a operačné programy Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027.
Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027 (PDF, 1,34 MB)
 

Návrh legislatívnych pravidiel

Návrhy nových pravidiel pre fondy na roky 2021 – 2027 sú zverejnené
Európska komisia dňa 29. mája 2018 zverejnila balík novej legislatívy EÚ pre politiku súdržnosti na roky 2021 – 2027, ktorý stanovuje pravidlá pre využívanie eurofondov v programovom období po roku 2020. Súčasťou je aj nová alokačná metodológia, t. j. stanovenie kritérií, na základe ktorých jednotlivé členské štáty EÚ spoznajú výšku národnej finančnej obálky, s ktorou budú môcť v novom programovom období 2021 – 2027 počítať.
Podľa zverejneného návrhu by malo Slovensko v tomto období dostať 11,77 miliárd EUR v stálych cenách, resp. 13,3 miliárd EUR v bežných cenách.
Hlavné prvky modernizovanej politiky súdržnosti po roku 2020 by mali byť:
 1. Zameranie na kľúčové investičné priority.
 2. Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju.
 3. Menej početné, jasnejšie a stručnejšie pravidlá.
 4. Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe.
Bližšie informácie a dokumenty nájdete TU.
 

Rozpočet EÚ: Regionálny rozvoj a súdržnosť po roku 2020

Komisia v rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu na roky 2021 – 2027 navrhuje modernizovať politiku súdržnosti, hlavnú investičnú politiku EÚ a jeden z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity.
Ekonomika EÚ sa zotavuje, ale na riešenie pretrvávajúcich rozdielov medzi
členskými štátmi je potrebné dodatočné investičné úsilie. S rozpočtom vo výške 373 miliárd EUR v záväzkoch na roky 2021 – 2027 má budúca politika súdržnosti investičný potenciál na preklenutie týchto rozdielov. Zdroje budú aj naďalej smerovať do regiónov, ktoré najviac potrebujú dobehnúť zvyšok EÚ. Zároveň zostáva silným a priamym spojením medzi EÚ a jej regiónmi a mestami.zostáva silným a priamym spojením medzi EÚ a jej regiónmi a mestami.
 
Hlavné prvky návrhu Komisie na modernizovanú politiku súdržnosti sú:

1. Zameranie na kľúčové investičné priority, v ktorých má EÚ čo ponúknuť: Prevažná väčšina investícií z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu pôjde na inovácie, podporu malých a stredných podnikov, digitálne technológie a modernizáciu priemyslu. Venujú sa aj na prechod na nízkouhlíkové, obehové hospodárstvo a boj proti zmene klímy a plnenie Parížskej dohody.

2. Politika súdržnosti pre všetky regióny a individuálnejší prístup k regionálnemu rozvoju:
 • Investície do všetkých regiónov: Regióny, ktoré ešte stále zaostávajú z hľadiska rastu alebo príjmov – ide najmä o regióny južnej a východnej Európy, ktoré budú aj naďalej prijímateľmi dôležitej podpory EÚ. Politika súdržnosti bude aj ďalej investovať do všetkých regiónov, pretože v celej Európe čelia mnohé z nich ťažkostiam pri dosahovaní transformácie priemyslu, v boji proti nezamestnanosti a udržaní pozície v globalizovanom hospodárstve vrátane bohatších členských štátov.
 • Individuálnejší prístup: Politika súdržnosti rozoznáva tri kategórie regiónov: menej rozvinuté, prechodné a rozvinutejšie regióny. Aby sa znížili rozdiely a aby sa pomohlo regiónom s nízkymi príjmami a nízkym rastom dobehnúť náskok ostatných, zostáva HDP na obyvateľa prevládajúcim kritériom na prideľovanie finančných prostriedkov. Nové kritériá sa zameriavajú na lepšie odrážanie reality v teréne – nezamestnanosť mladých ľudí, nízka úroveň vzdelania, zmena klímy a prijímanie a integrácia migrantov.
 • Riadenie na miestnej úrovni: Politika súdržnosti na roky 2021 – 2027 predstavuje Európu, ktorá podporou rozvojových stratégií riadených na miestnej úrovni, presúva právomoci do regiónov. Miestne, mestské a územné orgány budú viac zapojené do riadenia fondov EÚ, zatiaľ čo vďaka zvýšenej miere spolufinancovania sa v regiónoch a mestách zlepší zodpovednosť za projekty financované zo strany EÚ.
3. Menej početné, jasnejšie, stručnejšie pravidlá a pružnejší rámec:
 • Zjednodušenie prístupu k finančným prostriedkom: Komisia navrhuje v ďalšom dlhodobom rozpočte EÚ zjednodušiť pravidlá, menej byrokracie a miernejšie kontrolné postupy pre podniky a podnikateľov, ktorí čerpajú podporu z EÚ.
 • Jednotný súbor pravidiel: Jeden súbor pravidiel teraz zahŕňa sedem fondov EÚ implementovaných v partnerstve s členskými štátmi („zdieľané riadenie“), ktorý zjednoduší život programovým manažérom fondov. Vytvorí aj lepší priestor pre synergiu, napríklad medzi fondmi politiky súdržnosti a Fondom pre azyl a migráciu, pri rozvoji miestnych stratégií pre integráciu migrantov. Rámec taktiež umožňuje efektívnejšie prepojenie s ostatnými finančnými prostriedkami zo súboru nástrojov rozpočtu EÚ. Členské štáty sa môžu napríklad rozhodnúť preniesť niektoré zdroje politiky súdržnosti do programu InvestEU.
 • Prispôsobenie sa potrebám: Nový rámec tiež spája stabilitu potrebnú na dlhodobé investičné plánovanie s primeranou úrovňou pružnosti na zvládanie nepredvídaných udalostí. Z preskúmania v polovici obdobia vyplynie, či sú potrebné zmeny v programoch na posledné dva roky obdobia financovania a budú možné obmedzené prevody zdrojov v rámci programov podporovaných z fondov EÚ.
4. Silnejšie prepojenie s európskym semestrom na zlepšenie investičného prostredia v Európe: Komisia navrhuje posilniť prepojenie medzi politikou súdržnosti a európskym semestrom s cieľom vytvoriť v Európe priaznivé prostredie pre rast a podnikanie, aby sa v plnej miere naplnil potenciál investícií na úrovni EÚ a členských štátov. Takouto silnejšou podporou štrukturálnych reforiem v rámci politiky súdržnosti sa zabezpečí úplná komplementarita a koordinácia s novým, rozšíreným programom na podporu reforiem.
Ďalšie informácie
Otázky a odpovede
Právne texty a informačný prehľad

 
Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky oznamuje verejnosti, že na webo­vých sídlach https://www.mirri.gov.sk/ a https://www.enviroportal.sk/ je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné pro­stredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“), zverejnené oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027“ spolu s prílohami. K nahliadnutiu je tento dokument k dispozícii na adrese Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sek­cia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, e-mail: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk, tel.: 02 / 20 92 80 76, v pracovné dni od 9:00 do 16:00 h. Stanoviská verejnosti k oznámeniu podľa § 6 ods. 6 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné predkladať najneskôr do 15 dní od jeho zve­rejnenia písomne na nasledovnú adresu: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sek­cia centrálny koordinačný orgán, odbor politiky súdržnosti, Štefá­nikova 15, 811 05 Bratislava alebo na adresu elektronickej pošty: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk. Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. je možné uskutočniť po­čas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu výhradne e-mailom z dôvodu prijatých opatrení proti šíreniu COVID-19 na nasledovnej adrese elek­tronickej pošty: cohesion2021-2027@vicepremier.gov.sk.

Partnerská dohoda 2021 – 2027 – návrh

Príloha č. 1 – Chránené územia SR

Príloha č. 2 – Sieť diaľnic a rýchlostných ciest

Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie- 23.04.2021
Informácia o príprave návrhu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027 a návrh rozdelenia národnej alokácie

Celý materiál:
https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25931/1
 

Sprostredkovateľské orgány
 
INFORMOVANOSŤ A VIZIBILITA
COMMUNICATING COHESION POLICY IN 2021-2027
Evaluation_toolbox_FINAL_VERSION (1)

 
Štatút pracovnej skupiny

 


Skočiť na hlavné menu