Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy


Dátum: 17.02.2021

Obrázok k aktualite Program LIFE: EÚ investuje 121 miliónov EUR do projektov v oblasti životného prostredia, prírody a klímy
Európska komisia dnes oznámila, že investuje 121 miliónov EUR do nových integrovaných projektov v rámci programu LIFE na podporu opatrení v oblasti životného prostredia a klímy. Novými a o 20 % zvýšenými prostriedkami LIFE sa podporí dvanásť veľkých projektov v oblasti klímy v jedenástich členských štátoch, vrátane Slovenska. Očakáva sa, že tieto integrované projekty zmobilizujú značné dodatočné finančné prostriedky, čím sa pomôže členským štátom, aby využili iné zdroje EÚ, medzi ktoré patria poľnohospodárske, štrukturálne, regionálne a výskumné fondy, ako aj štátne prostriedky a investície súkromného sektora.
 
Na Slovensku, v Lotyšsku, Taliansku, Holandsku a Nemecku pomôže päť projektov obnoviť prírodné ekosystémy v súlade so stratégiou biodiverzity do roku 2030 tým, že sa zlepší riadenie sústavy Natura 2000 a lepšie sa prepoja jej chránené územia. Úžitok by to malo priniesť rôznym biotopom a druhom vrátane lesov, riek, poľnohospodárskej pôdy, trávnych porastov, rašelinísk, vodných druhov a vtákov. V rámci toho, Slovensko dokončí svoju sústavu Natura 2000, ktorá pokrýva približne 30 % územia krajiny. Hoci už existujú ciele ochrany druhov a biotopov, niekedy chýba metodika na meranie stavu ochrany. Mapovanie stavu ochrany by prispelo k zlepšeniu ochrany rôznych druhov a biotopov a dopomôcť k naplneniu cieľov stratégie EÚ v oblasti biodiverzity do roku 2030. Opatrenia zahŕňajú obnovu rašelinísk a zlepšovanie biotopov, od ktorých závisia vysoko ohrozené druhy, ako je západná populácia tetrova hlucháňa a korytnačky európskej. Projekt by mal prispieť aj k informovanosti verejnosti o sústave Natura 2000.
Podrobnosti:
Tlačová správa
Príloha – opis projektov
Program LIFE
Integrované projekty programu LIFE

Skočiť na hlavné menu