Prístavba penziónu vinohrad Damaskus


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Prístavba penziónu vinohrad Damaskus
damaskus
Názov projektu Prístavba penziónu vinohrad Damaskus
Kód projektu 064KE070034
Prijímateľ Názov VINOHRAD Damaskus
Sídlo Streda nad Bodrogom
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
SR, Košický kraj, okres Trebišov, obec Streda nad Bodrogom      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
15.03.2018 26.06.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1025041,44
Z toho NFP 563772,79
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Prístavba penziónu a rekonštrukcie wellness.
Cieľom projektu bolo rozšírenie zariadenia vidieckej turistiky ako jednej z možnosti diverzifikácie poľnohospodárskej výroby na nepoľnohospodársku činnosť prostredníctvom vybudovania ubytovacích kapacít a doplnkových služieb wellness  ako zdroja pre tvorbu pridanej hodnoty na vidieku – tvorbu novej zamestnanosti a príjmov, konkrétne v regióne Stredy nad Bodrogom.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov •             diverzifikácia činnosti a príjmov žiadateľa
•             zvýšenie atraktivity územia pre vidiecky cestovný ruch
•             zvýšenie ponuky služieb vo vidieckom cestovnom ruchu  v ubytovaní
•             uspokojenie dopytu po doplnkových službách – wellness
•             zlepšenie kvality služieb pre návštevníkov oblasti vytvorením komplexnej ponuky služieb – ubytovanie, strava, wellness
•             využitie trhovej medzery v poskytovaní agroturistických služieb v regióne
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Realizáciou novonavrhovanej prístavby sa zvýšila celková úžitková plocha a vytvoril sa priestor pre reštauračnú a ubytovaciu časť. V jestvujúcom objekte bol v skladovej hale vytvorený relaxačný priestor s wellnessom. Prístavba bola funkčne prepojená s jestvujúcou časťou prechodmi v dvoch výškových úrovniach.

Skočiť na hlavné menu