Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec


Dátum: 11.12.2019

Obrázok k aktualite Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec
Názov: Prístavba a stavebné úpravy materskej školy v obci Bobrovec
bobro
Kód projektu: 302021K291

Krátky popis: Materská škola Bobrovec – BOBRUŠKA (MŠ), je zariadenie pre deti predškolského veku s celodennou prevádzkou. Kapacita MŠ je 63 miest, no už nepostačuje dopytu obyvateľov. MŠ navštevujú najmä deti z obce Bobrovec, ale dochádzajú aj deti z  okolitých obcí Jalovec, Trstené, Pavlova Ves, Liptovské Beharovce a Bobrovček. V školskom roku 2016/2017 musela obec odmietnuť 21 detí. Preto sa vedenie obce rozhodlo rozšíriť kapacitu MŠ o ďalších 30 miest. MŠ sa nachádza v dvojpodlažnej budove, s dvoma triedami na poschodí a jednou na prízemí. Okolie školy dotvára priestranný školský dvor s dopravným ihriskom.
 bobrov1
Hlavný cieľ projektu: Prístavba umožní zvýšiť kapacitu MŠ o 30 miest, čo vytvorí kvalitnejšie verejné služby v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy aj podmienky pre zosúladenie súkromného a pracovného života mladých rodín. Úprava priestorov vytvorí podmienky aj pre prijímanie detí s telesným postihnutím, čo v súčasnosti nie je možné

Spôsob realizácie aktivít projektu:
Hlavné aktivity projektu:
  1. Prístavba a stavebné úpravy MŠ
2)    Materiálno – technické vybavenie MŠ
3)    Stavebné úpravy existujúcich priestorov MŠ
4)    Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ
5)    Zabezpečenie stavebného dozoru
 
Realizácia projektu:
V súčasnosti navštevuje MŠ 60 detí. Rozšírenie kapacity MŠ bude realizované formou dvojpodlažnej prístavby zo severovýchodnej strany za účelom dosiahnutia celkového počtu 5 tried spĺňajúcich priestorové aj hygienické požiadavky. Pristavené priestory budú bezbariérové a budú doplnené materiálno-technickým vybavením. Priestory existujúcej MŠ budú tiež upravené ako bezbariérové - v triedach budú vymenené prahy za prechodové lišty a na schodisko bude umiestnené zariadenie pre imobilných užívateľov budovy (schodolez). Z dôvodu dosiahnutia vyššej energetickej účinnosti bude existujúca budova zateplená, zateplia sa aj stropy.
bobrov2
 
Prijímateľ:  Obec Bobrovec
Celkové oprávnené náklady projektu:  350 974,18 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   333 425,47 € 
Vlastné zdroje:                                            17 548,71
Operačný program:                                       IROP
Doba realizácie projektu:                   Začiatok realizácie aktivít projektu: apríl 2019
                         Ukončenie realizácie aktivít projektu: september 2019
 
Skočiť na hlavné menu