Príručka pre prijímateľa, 4.0


Dátum: 04.11.2021

Obrázok k aktualite Príručka pre prijímateľa, 4.0

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo aktualizovanú Príručku pre prijímateľa, verzia 4.0, účinnú od 4.11.2021.

Príručka vrátane príloh je dostupná na https://www.opvai.sk/dokumenty/prirucky/.

V rámci aktualizácie Príručky pre prijímateľa boli vykonané zmeny v textovej časti – v rámci kapitoly Schvaľovanie významnejšej zmeny ex-ante - zosúladenie textovej časti pri Právnych účinkoch súvisiacich so schvaľovaním významnejšej zmeny projektu v zmysle Zmluvy o poskynutí NFP podľa čl. 6.11. písm. c ) a zmeny v rámci príloh – aktualizácia prílohy č. 2 Pracovné výkazy – úprava zaokrúhľovania údajov.


Skočiť na hlavné menu