Príručka k verejnému obstarávaniu na pomoc orgánom verejnej správy a príjemcom pri čo najlepšom využívaní investícií EÚ


Dátum: 02.02.2016

Obrázok k aktualite Príručka k verejnému obstarávaniu na pomoc orgánom verejnej správy a príjemcom pri čo najlepšom využívaní investícií EÚ

Zaujímate sa o zlepšenie efektivity a kvality verejného obstarávania a o zhodnotenie peňazí vynaložených na zákazky? Hľadáte tipy, ako plánovať, publikovať a zadávať zákazky a vyhnúť sa pritom najbežnejším chybám? Európska komisia vydala „Usmernenie k verejnému obstarávaniu pre odborníkov z praxe na zabránenie vzniku najbežnejších chýb pri verejnom obstarávaní v rámci projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov“, ktoré odpovie na vaše otázky a pomôže vám čo najlepšie využiť investície EÚ.

Cieľom tohto dokumentu, ktorý je teraz k dispozícii vo všetkých jazykoch EÚ, je poskytnúť usmernenie verejným činiteľom zapojeným do riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a pomôcť im identifikovať oblasti potenciálneho rizika vzniku chýb, vyhnúť sa im a prijať osvedčené postupy pri realizácii postupov verejného obstarávania, čo je jeden z hlavných zdrojov nezrovnalostí pri riadení fondov. Neobsahuje síce právny výklad smerníc EÚ, no predstavuje užitočný nástroj na pomoc odborníkom v oblastiach, v ktorých najčastejšie dochádza k chybám, obsahuje praktické rady, ako sa im vyhnúť a ako zvládnuť každú situáciu vo všetkých hlavných fázach procesu. Súčasťou dokumentu je aj niekoľko príkladov osvedčených postupov z praxe a vysvetlenie špecifických tém, prípadových štúdií a vzorových dokumentov. Použitie tejto príručky ďalej uľahčujú vizuálne nástroje, rámčeky s upozorneniami, interaktívne prvky, referenčné odkazy na legislatívne texty, dokumenty a zdroje informácií.

Hlavným cieľom je nielen zabezpečiť zákonnosť a transparentnosť, ale aj zlepšiť účinnosť a efektívnosť verejného obstarávania so značnými potenciálnymi prínosmi z hľadiska spravodlivej hospodárskej súťaže a kvality investícií v prospech orgánov verejnej správy, zainteresovaných spoločností a príjemcov projektov.

Príručka je jedným z prvkov akčného plánu pre verejné obstarávanie, ktorý je súčasťou širšej iniciatívy komisárky pre regionálnu politiku Coriny Crețuovej s cieľom pomôcť členským štátom a regiónom zlepšiť to, ako investujú a spravujú finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti, spolu s vývojom platformy Peer 2 Peer pre úradníkov verejnej správy z členských štátov určenej na výmenu odborných znalostí a osvedčených postupov v oblasti budovania administratívnych kapacít a nástroja Integrity Pacts (pakty integrity) na zvýšenie transparentnosti a zodpovednosti pri verejnom obstarávaní.


Skočiť na hlavné menu