Poradenstvo JASPERS podporilo investície v sume 84 miliárd eur, z čoho 5,7 miliárd eur smerovalo na Slovensko.


Dátum: 20.06.2017

Obrázok k aktualite Poradenstvo JASPERS podporilo investície v sume 84 miliárd eur, z čoho 5,7 miliárd eur smerovalo na Slovensko.
JASPERS (Joint Assistance to Support Projects in European Regions – Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch) dokončil v roku 2016 v cieľových krajinách 127 zadaní, ktoré naďalej predstavujú kľúčovú časť poradenských služieb Európskej investičnej banky (EIB). Projekty podporované poradenstvom JASPERS od roku 2006 a schválené Európskou komisiou na financovanie mobilizovali celkové investície presahujúce 84 mld. eur, z čoho bolo v roku 2016 schválených 61 projektov v sume približne 12 mld. eur. Ďalšie projekty v hodnote miliárd eur sú v štádiu prípravy.
 

Na Slovensku JASPERS ukončil 72 zadaní a 34 je štádiu rozpracovania. Všetky zadania sú určené na podporu projektov, ktoré sú pre krajinu kľúčové, najmä v sektore dopravy. Európska komisia schválila 39 z týchto projektov, ktoré mobilizovali investície vo výške 5,7 mld. eur, z čoho 3,1 mld. eur predstavujú granty EÚ.

„V minulom roku JASPERS poskytol väčší rozsah výstupov a vo viacerých krajinách ako kedykoľvek predtým,“ zdôraznil viceprezident EIB Vazil Hudák na tlačovej konferencii pri príležitosti Stretnutia JASPERS 19. júna v Bratislave 2017 a poznamenal: „JASPERS, ktorý napomáha lepšiemu využitiu finančných prostriedkov pridelených grantmi EÚ, zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní podmienok pre trvalo udržateľný a sociálne súdržný rast a prináša skutočné výhody európskym občanom, ktorí budú mať prospech z investícií, ktoré podporuje. Blízkosť JASPERS-u v jednotlivých krajinách, ním poskytované odborné znalosti a podporu vo všetkých fázach projektového cyklu a jeho schopnosť predvídať a prispôsobiť sa novým potrebám v praxi robia z tohto poradenstva spoľahlivého dlhodobého partnera členským štátom EÚ. Svojou prítomnosťou na Slovensku je JASPERS veľmi efektívnym nástrojom pre EIB na podporu strategických projektov zameraných na znižovanie rozdielov v regionálnom rozvoji, pre posilnenie hospodárskej konkurencieschopnosti a pre zlepšenie životnej úrovne ľudí,“ uzavrel V. Hudák.

Peter Pellegrini, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu, iniciatívu uvítal: „Som úprimne rád, že po Ríme je to Bratislava, kde sa koná deviate Výročné zasadnutie JASPERS a že Slovenská republika využila a využíva ich expertízu pri realizácii dopravných a environmentálnych projektov.“

JASPERS predstavuje partnerstvo medzi Európskou komisiou a Európskou investičnou bankou. Ponúka členským štátom EÚ a kandidátskym krajinám širokú škálu služieb vrátane poradenských činností, budovania kapacít a činností na posúdenie projektov s cieľom zabezpečiť spoľahlivosť a vysokú kvalitu projektov, ktoré sú oprávnené na poskytnutie grantov. JASPERS tiež podporuje proces posudzovania projektov zo strany Európskej komisie.

Poradenstvo JASPERS pôsobí v 19 členských štátoch EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Francúzsko, Írsko, Taliansko, Grécko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsku a Spojené kráľovstvo) a štyroch krajinách, ktoré dostávajú pomoc z Nástroja predvstupovej pomoci (IPA – Macedónsko, Čierna Hora, Srbsko a Turecko). Poradenská podpora JASPERS sa môže rozšíriť aj na ostatné členské štáty EÚ a krajiny využívajúce pomoc IPA, ktoré o to požiadajú, v závislosti od dostupnosti dodatočných zdrojov a so súhlasom riadiaceho výboru JASPERS.

JASPERS sa zameriava na:
• pomoc členským štátom EÚ a krajinám, ktorým je poskytovaná predvstupová pomoc IPA, pri príprave vysoko kvalitných projektov počas programového obdobia 2014 – 2020 a finalizácii vývoja posledných projektov financovaných z programového obdobia 2007 – 2013;

• vypracovanie nezávislého preskúmania kvality veľkých projektov pre členské štáty pred ich predložením Európskej komisii na financovanie grantmi;

• poskytovanie posúdenia Európskej komisii na projekty predložené priamo členskými štátmi, ktoré sú dôležitou súčasťou procesu vnútorného schvaľovania;

• vykonávanie aktivít na budovanie kapacity, zameraných na zvýšenie technickej a administratívnej výkonnosti v prijímajúcich krajinách.

Úloha JASPERS pri poskytovaní technickej pomoci a budovaní kapacít je pre členské štáty kľúčovým nástrojom pre plné využitie kohéznej politiky EÚ na viacerých úrovniach. Stáva sa to napríklad v súvislosti s podporou formulovania politík pri tvorbe národných stratégií pri príprave projektov v rozvíjajúcich sa sektoroch, pokiaľ ide o prenos znalostí počas celého projektového cyklu a podpory implementácie.
JASPERS pôsobí v rámci troch samostatných mandátov: od Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO) pre investície financované zo Štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu; z GR pre susedstvo a rozširovanie (GR NEAR) pre investície financované z fondov IPA; ako aj od GR pre mobilitu a dopravu (GR MOVE) pre projekty dopravnej infraštruktúry využívajúce nástroj pre spojenú Európu (Connecting Europe Facility).

Podrobnejšie informácie o aktivitách JASPERS-u a pridanej hodnote poskytovaných príjemcom sú k dispozícii na webovej stránke JASPERS (http://jaspers.eib.org).

Základná informácia:

Európska investičná banka je finančnou inštitúciou Európskej únie, ktorej akcionármi sú členské štáty EÚ. Poskytuje dlhodobé financovanie významných investícií za účelom prispieť k splneniu cieľov politiky EÚ.


Skočiť na hlavné menu