Politika súdržnosti: zapájame občanov, aby sme zaručili lepšie výsledky


Dátum: 06.02.2020

Obrázok k aktualite Politika súdržnosti: zapájame občanov, aby sme zaručili lepšie výsledky

Komisia iniciuje dve nové pilotné akcie zamerané na aktívnejšie zapojenie občanov do štartujúcich projektov politiky súdržnosti. Cieľom pritom je podporovať činorodú účasť občanov a organizácií občianskej spoločnosti na plánovaní, investovaní a monitorovaní finančných prostriedkov EÚ, a dosiahnuť tak v týchto oblastiach lepšie výsledky. Orgány riadiace Kohézne fondy a organizácie občianskej spoločnosti v rámci týchto pilotných akcií budú mať k dispozícii odborné poradenské služby a podporu, aby mohli nadobudnúť vedomosti a zručnosti potrebné pri zavádzaní projektov politiky súdržnosti.

Komisárka pre súdržnosť a reformy Elisa Ferreirová vyhlásila: „Politika súdržnosti je v prvej línii boja proti problémom, ktorým občania Únie v súčasnosti čelia, či ide o problémy súvisiace so zmenou klímy a inováciou, ťažkosti pri sociálnom začleňovaní a nadobúdaní zručností alebo problémy pri konektivite. Preto je dôležité, aby ich slovo malo väčšiu váhu v tom, ako sa táto politika realizuje. Výhody z ozajstnej účasti občanov v tomto procese bezpochyby pocítia tak subjekty verejného sektora, ako aj organizácie občianskej spoločnosti.

Podstatou prvej pilotnej akcie je sprostredkovanie špičkových odborných znalostí Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a špecifikovanej pomoci orgánom riadiacim finančné prostriedky EÚ, ktoré potrebujú na to, aby do zavádzania nových iniciatív vedeli zapojiť občanov a propagovať transparentnosť a zodpovednosť. Výzva riadiacim orgánom, ktoré chcú využiť túto iniciatívu, je otvorená od dnes a podrobnosti sú k dispozícii na webovej stránke.

V druhej pilotnej akcii Komisia vyčlení 250 000 EUR na „miestne“ financovanie inovačných nápadov a podporu iniciatív na zapojenie občanov. Pôjde najmä o nápady a iniciatívy menších a miestnych organizácií občianskej spoločnosti. Cieľom bude vyskúšať nové koncepcie účasti občanov a stimulovať, propagovať a podporovať zapojenie občanov do realizácie politiky súdržnosti, aby sa tak zlepšilo vykonávanie projektov a občania sa vedeli viac identifikovať s dosiahnutými výsledkami. Výzva organizáciám na predkladanie nápadov sa uverejní v budúcich týždňoch. Zohľadnia sa pri nej odpovede, ktoré organizácie poskytnú na konferencii na otázku, čo potrebujú na to, aby mohli zohrávať aktívnu úlohu pri spolutvorbe politík, účasti na nich a ich monitorovaní.

Ďalšie kroky

Obe akcie sa budú realizovať počas 12 mesiacov. Výsledky sa uverejnia v správe a rukoväti s poznatkami získanými z rôznych projektov a tipmi, ako občanov zapájať do politiky súdržnosti. Cieľom je podporiť podobné iniciatívy v programoch politiky súdržnosti v rámci budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

Politika súdržnosti s celkovým rozpočtom 350 miliárd EUR je hlavnou investičnou politikou EÚ a jedným z jej najkonkrétnejších prejavov solidarity. Dobre fungujúce inštitúcie a dobrá správa vecí verejných sú kľúčom úspechu týchto investícií. Občania zohrávajú dôležitú úlohu v dosahovaní väčšej transparentnosti a zodpovednosti subjektov verejného sektora i efektívnosti a účinnosti verejných investícií.

Európska komisia v tejto súvislosti 6. februára 2020 v Bruseli organizuje konferenciu na vysokej úrovni, ktorej téma znie „Zapájanie občanov do dobrej správy vecí verejných v oblasti politiky súdržnosti“. Jej zámerom je preskúmať, ktoré iniciatívy v rámci politiky súdržnosti fungovali a posilnili účasť a angažovanosť občanov, ako aj získať príklady z politiky súdržnosti a inšpirovať sa nimi pri zapájaní občanov v iných oblastiach. Otvorená a transparentná debata so všetkými zúčastnenými stranami umožní poznať hľadisko používateľov, pokiaľ ide o otázku, ako priblížiť politiku súdržnosti občanom. Konferencia sa uskutoční pod politickým vedením a za účasti komisárky pre súdržnosť a reformy Elisy Ferreirovej.

Viac informácií

Konferencia na vysokej úrovni „Zapájanie občanov do dobrej správy vecí verejných v oblasti politiky súdržnosti“

Skočiť na hlavné menu