Peter Dianiška


Dátum: 10.11.2022

Obrázok k aktualite Peter Dianiška
 


Peter Dianiška1
Názov projektu Peter Dianiška
Kód projektu 063BB230008
Prijímateľ Názov Peter Dianiška
Sídlo Štefánikova 1175/45
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.3
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Rimavská Sobota Obec Tisovec  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
09.10.2018 12. 08. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 15,000,00 EUR
Z toho NFP 15 000,00 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu  
1. S pomocou nenávratného finančného príspevku udržal  poľnohospodársky podnik s výrobným zameraním na  živočíšnu  výrobu – ekologický chov HD.
    2. Zmodernizoval farmu za účelom účasti na trhu.
    3. Posilnil ekonomickú stabilitu , životaschopnosť a konkurencieschopnosť podniku.
    4. Zvýšila sa efektivita výrobných faktorov a tým sa dosiahol nárast pridanej hodnoty. Výroba výrobkov z kravského mlieka.
    5. Dosiahol výrobný potenciál, meraný hodnotou štandardného výstupu pre jednotlivé komodity, zadefinovaný v podnikateľskom pláne.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľ bol naplnení prostredníctvom:
 Reštrukturalizácie a modernizácie.
 Obstarania vybavenia na realizáciu podnikateľskej činnosti.
 
Činnosti, ktoré sa vykonali na dosiahnutie cieľa projektu:
- nákup a chov HD, nákup plemennej kravy Jersey
- nákup a modernizácia potrebného vybavenia pre chov HD
 -predaj výrobkov
 
Špecifické ciele projektu:
    • Zvýšenie konkurencieschopnosti a zlepšenie hospodárskeho výkonu
    • Podpora zamestnanosti v poľnohospodárskom sektore
    • Udržanie ekologického chovu v oplôtkoch
Peter Dianiška
Skočiť na hlavné menu