Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately...


Dátum: 29.04.2020

Obrázok k aktualite Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately...
Oznámenie RO pre IROP o aktuálnej disponibilnej indikatívnej výške finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu prechodu poskytovania sociálnych služieb a sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately z inštitucionálnej formy na komunitnú (proces deinštitucionalizácie existujúcich zariadení) IROP-PO2- SC211-2017-17 podľa územnej príslušnosti k 20.04.2020
 
Zostatok disponibilnej alokácie na výzvu predstavuje 33 150 645 Eur (zdroj EÚ), z toho pre územie RIÚS 26 151 008 Eur, a územie MFO 6 999 637 Eur. Podrobné rozdelenie disponibilnej alokácie v členení podľa jednotlivých samosprávnych krajov je uvedené v nasledujúcej tabuľke:
Samosprávny kraj RIÚS/MFO Indikatívna alokácia vo výzve (zdroj EÚ) Suma predložených resp. schválených/zazmluvnených žiadostí o NFP  v 1. až 12. hodnotiacom kole (zdroj EÚ) Zostatok alokácie na výzvu do 13. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ)
Bratislavský RIÚS 1 019 639 0 1 019 639
MFO 3 730 361 3 516 797 213 564
SPOLU 4 750 000 3 516 797 1 233 203
Trnavský RIÚS 8 033 053 4 042 663 3 990 390
MFO 926 321 0 926 321
SPOLU 8 959 374 4 042 663 4 916 711
Nitriansky RIÚS 8 504 713 3 284 725 5 219 988
MFO 1 111 585 0 1 111 585
SPOLU 9 616 298 3 284 725 6 331 573
Trenčiansky RIÚS 4 707 888 4 900 013 0
MFO 871 831 0 871 831
SPOLU 5 579 719 4 900 013 871 831
Banskobystrický RIÚS 5 666 903 5 495 453 171 450
MFO 784 648 0 784 648
SPOLU 6 451 551 5 495 453 956 098
Žilinský RIÚS 4 814 051 408 588 4 405 463
MFO 0 0 0
SPOLU 4 814 051 408 588 4 405 463
Prešovský RIÚS 11 333 805 351 150 10 982 655
MFO 0 0 0
SPOLU 11 333 805 351 150 10 982 655
Košický RIÚS 4 816 867 4 455 444 361 423
MFO 3 091 688 0 3 091 688
SPOLU 7 908 555 4 455 444 3 453 111
VÝZVA SPOLU RIÚS 48 896 919 22 938 036 26 151 008
MFO 10 516 434 3 516 797 6 999 637
SPOLU 59 413 353 26 454 833 33 150 645
Pozn. 1: Zostatok alokácie na výzvu do 13. hodnotiaceho kola (zdroj EÚ) je indikatívny a v závislosti od procesu hodnotenia ŽoNFP sa môže meniť.
Pozn. 2: MFO – územie mestskej funkčnej oblasti = UMR – územie udržateľného mestského rozvoja.
 
Skočiť na hlavné menu