Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027“


Dátum: 15.01.2022

Obrázok k aktualite Oznámenie o strategickom dokumente „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027“

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI SR) oznamuje, že na webových sídlach www.mirri.gov.sk, www.sk-at.euwww.enviroportal.sk je v rámci procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 24/2006 Z. z.“) zverejnené podľa § 17 ods. 3 tohto zákona oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Program cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Rakúsko 2021 – 2027“.

Písomné stanoviská verejnosti k oznámeniu o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom je možné predkladať najneskôr do 15 dní na adresu:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Sekcia programov cezhraničnej spolupráce

Odbor riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce

Račianska 153/A

830 03 Bratislava

tel.: 02/20 92 8744

e-mail: barbora.bednarikova@mirri.gov.sk

Konzultácie podľa § 63 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je možné uskutočniť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, sekcii programov cezhraničnej spolupráce, odbore riadenia a implementácie programov cezhraničnej spolupráce, Račianska 153/A, 830 03 Bratislava, v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie si odporúčame dohodnúť vopred e-mailom alebo telefonicky).


Skočiť na hlavné menu