Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja


Dátum: 06.07.2020

Obrázok k aktualite Oznam o zverejnení Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja

RO pre IROP informuje, že na webovom sídle www.mpsr.sk zverejní Výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60.

Hlavným zameraním výzvy je zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy) a s tým súvisiacim vypracovaním štúdií uskutočniteľnosti a vykonaním bezpečnostného auditu alebo inšpekcie ako aj výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy).

Výzva je vyhlásená v rámci špecifického cieľa 1.1 - Zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja. Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 25 000 000 EUR (zdroj EÚ).         

Oprávnení žiadatelia:

  • samosprávny kraj ako vlastník ciest II. a III. triedy,
  • právnická osoba zabezpečujúca správu a údržbu ciest samosprávneho kraja podľa osobitných predpisov (podľa §2 ods. 2 Obchodného zákonníka).

Oprávnené aktivity:

  • rekonštrukcia a modernizácia ciest II. a III. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
  • výstavba nových úsekov ciest II. triedy (výnimočne ciest III. triedy),
  • vypracovanie štúdií uskutočniteľnosti a vykonanie bezpečnostného auditu alebo inšpekcie.

Skočiť na hlavné menu