Oznam č. 5 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.).


Dátum: 11.02.2020

Obrázok k aktualite Oznam č. 5 o plánovanom uzavretí výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 pre UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.).

Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program oznamuje žiadateľom, ktorých miesto realizácie projektu sa nachádza v UMR Banskobystrického kraja (typy aktivít a., c. až i. a typ aktivity j.) a UMR Žilinského kraja (typ aktivity j.), že dopyt žiadostí o NFP predložených pre územie uvedených UMR/RIÚS v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom IROP-PO4-SC431-2017-16 (ďalej len „výzva“) je nedostatočný. Z uvedeného dôvodu RO pre IROP plánuje uzavrieť výzvu pre uvedené územia UMR dňa 09.04.2020. Po tomto termíne už nebude možné predkladať žiadosti o NFP pre vyššie uvedené UMR v rámci výzvy.


Skočiť na hlavné menu