Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ (OCKÚ OLAF)

OLAF

 

Európska komisia zriadila za účelom zvýšenia účinnosti boja proti podvodom s finančnými prostriedkami Európskej únie (EÚ) svojím rozhodnutím č. 1999/352/ES z 28. apríla 1999 Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) so sídlom v Bruseli.

OLAF je nezávislý úrad zodpovedný za vykonávanie vyšetrovaní podvodov, korupcie a iných nezákonných činností, vrátane zneužitia úradnej moci v rámci európskych inštitúcií.

Na účely plnenia záväzkov vyplývajúcich z článku 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie vláda SR funkciou koordinačného úradu boja proti podvodom poverila Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF (ďalej len "OCKÚ OLAF"), ktorý je organizačným útvarom Sekcie kontroly a prevencie korupcie Úradu vlády SR.

Úlohou OCKÚ OLAF je koordinovať legislatívne, administratívne a operatívne činnosti s cieľom zabezpečiť ochranu finančných záujmov EÚ a za týmto účelom úzko spolupracovať s orgánmi a inštitúciami SR zapojenými do systému tejto ochrany. Zároveň prijíma, eviduje a monitoruje  všetky  zistené a odhalené porušenia pravidiel pri čerpaní finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, ako aj podozrenia z ich porušovania. Následne nezrovnalosti analyzuje a nahlasuje Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF).

Kontakty
Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor Centrálny kontaktný útvar pre OLAF
Námestie slobody 1
813 70  Bratislava

Telefón +421 (2)57 29 55 62

E-mail                        afcossr@vlada.gov.sk  

Webové sídlo            www.olaf.vlada.gov.sk
Webové sídlo  OLAF www.ec.europa.eu/anti-fraud
 

Skočiť na hlavné menu