Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020


logo-FEAD_deff

Európska komisia schválila 11. decembra 2014 Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.
  
Operačný program sa bude realizovať poskytovaním potravinových a hygienických balíčkov vybraným skupinám príjemcov pomoci v hmotnej núdzi, poskytovaním teplého jedla osobám bez prístrešia. Jednou z foriem bude  podpora distribúcie darovaných potravín s cieľom predísť výraznému plytvaniu potravinami.
 
Prostriedky operačného programu sú určené na pomoc ľuďom či domácnostiam, ktoré sa nachádzajú v náročnej sociálnej situácii. Zámerom je znížiť ekonomické zaťaženie sociálne najslabších skupín, zabezpečením základných komodít, ako sú potraviny a základné hygienické potreby.
 
Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci      64 838 286,- EUR
z toho Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby      55 112 543,- EUR
Vnútroštátne spolufinancovanie        9 725 743,- EUR

Riadiaci orgán pre Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Prijímateľom pomoci v zmysle Operačného programu potravinovej a základnej materiálnej pomoci  je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré je subjektom verejnej správy a rozpočtovou organizáciou MPSVR SR.
Skočiť na hlavné menu