Operačné programy

Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Program rozvoja vidieka MPRV SR 1 559 691 844 €
Operačný program Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000 €
Spolu: 1 575 476 844 €

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti


Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Operačný program Výskum a inovácie MIRRI SR 2 266 776 537 €
Operačný program Integrovaná infraštruktúra MDV SR 3 966 645 373 €
Operačný program Ľudské zdroje MPSVR SR 2 204 983 517 €
Operačný program Kvalita životného prostredia MŽP SR 3 137 900 110 €
Integrovaný regionálny operačný program MIRRI SR 1 754 490 415 €
Operačný program Efektívna verejná správa MV SR 278 449 284 €
Operačný program Technická pomoc MIRRI SR 159 071 912 €
Spolu: 13 768 317 148 €

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca


Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Programy cezhraničnej spolupráce 550 781 854 €
Programy nadnárodnej spolupráce 468 505 709 €
Programy medziregionálnej spolupráce 514 397 846 €
Spolu: 1 533 685 409 €

Ďalšie programy


Operačný program Riadiaci orgán Pridelené finančné prostriedky
Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci na roky 2014 – 2020 MPSVR SR 55 112 543 €
Spolu: 55 112 543 €

Skočiť na hlavné menu