Novým poradným orgánom kabinetu má byť Rada vlády SR pre inklúziu MRK


Dátum: 05.11.2022

Obrázok k aktualite Novým poradným orgánom kabinetu má byť Rada vlády SR pre inklúziu MRK
Na zefektívnenie inklúzie marginalizovaných rómskych komunít (MRK) a využitia eurofondov či domácich zdrojov na účely tejto inklúzie má prispieť novovytvorený poradný a konzultačný orgán exekutívy Rada vlády SR pre inklúziu MRK. Návrh na jej zriadenie a schválenie štatútu predložil Úrad vlády SR do skráteného pripomienkového konania.

 "Cieľom návrhu je zefektívnenie spolupráce Úradu vlády (ÚV) SR, splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a reprezentatívnymi organizáciami územných a samosprávnych jednotiek," uvádza predkladateľ. "Sekundárny cieľ je efektívna koordinácia zdrojov financovania, ktoré pochádzajú z Európskej únie a z vnútroštátnych prostriedkov a sú určené na rovnosť a sociálno-ekonomické začlenenie Rómov," dodáva v predloženom návrhu.

Rada má mať predsedu, ktorým má byť premiér SR a štyroch podpredsedov, pričom jedným z nich má byť splnomocnenec vlády pre rómske komunity. Ďalšími členmi majú byť štátni tajomníci ministerstiev, splnomocnenci vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a národnostné menšiny i zástupcovia strešných samosprávnych združení. Na rokovaní sa má rada schádzať spravidla každé tri mesiace.

Kreovanie rady nadväzuje na rozhodnutie vlády z 26. októbra, ktorým sa od novembra rozšírila pôsobnosť ÚV SR o koordináciu inklúzie MRK.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu