NextGenerationEU: Ďalšie kroky Komisie v rámci ročnej stratégie udržateľného rastu 2021 smerom k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v hodnote 672,5 miliardy EUR


Dátum: 18.09.2020

Obrázok k aktualite NextGenerationEU: Ďalšie kroky Komisie v rámci ročnej stratégie udržateľného rastu 2021 smerom k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v hodnote 672,5 miliardy EUR

Európska komisia stanovila v rámci svojej ročnej stratégie udržateľného rastu na rok 2021 strategické usmernenia pre vykonávanie Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Tento mechanizmus je kľúčovým nástrojom obnovy a tvorí samotnú podstatu nástroja NextGenerationEU, ktorý pomôže EÚ, aby sa zo súčasnej krízy vynorila zocelená a odolnejšia. Poskytne hospodárstvu úvery a granty v bezprecedentnej výške 672,5 miliardy EUR, pričom táto finančná pomoc bude sústredená na začiatok trvania mechanizmu, aby hospodárstvu pomohla počas najdôležitejších prvých rokov obnovy.

Uverejnením ročnej stratégie udržateľného rastu sa začína tohtoročný cyklus európskeho semestra. Minuloročnou stratégiou udržateľného rastu Komisia uviedla novú stratégiu rastu založenú na európskej zelenej dohode, ako aj koncepciu konkurencieschopnej udržateľnosti. Tohoročná stratégia udržateľného rastu plne nadväzuje na minuloročné vydanie. Hlavnými zásadami, z ktorých budú vychádzať plány členských štátov na podporu obnovy a odolnosti a ich vnútroštátne reformy a investície, sú aj naďalej štyri rozmery, ktoré boli identifikované v minuloročnej stratégii udržateľného rastu – environmentálna udržateľnosť, produktivita, spravodlivosť a makroekonomická stabilita. Tieto rozmery predstavujú základný kameň európskeho semestra a zabezpečujú, aby nový program rastu pomohol vybudovať základy pre zelenú, digitálnu a udržateľnú obnovu.

Aby členské štáty mohli z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti profitovať, mali by predložiť svoje návrhy plánov na podporu obnovy a odolnosti, v ktorých uvedú svoj národný program investícií a reforiem, ktorý bude v súlade s uvedenými kritériami v relevantných oblastiach politiky EÚ. Plány členských štátov v oblasti obnovy a odolnosti by sa mali zaoberať výzvami súvisiacimi s hospodárskou politikou, ktoré boli v posledných rokoch – najmä 2019 a 2020 – uvedené v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny. Tieto plány by členským štátom mali umožniť aj to, aby zvýšili svoj potenciál hospodárskeho rastu, zlepšili vytváranie pracovných miest a hospodársku a sociálnu odolnosť a aby súčasne realizovali zelenú a digitálnu transformáciu.

Komisia dnes členským štátom predkladá aj ďalšie usmernenie k tomu, ako čo najlepšie prezentovať plány na podporu obnovy a odolnosti, pričom im dáva k dispozícii štandardný vzor týchto plánov.

Hlavné projekty

Keďže tieto projekty majú pre všetky členské štáty veľký význam a keďže sú pri nich potrebné veľmi rozsiahle investície, pričom ich potenciál vytvárať pracovné miesta a rast a profitovať zo zelenej a digitálnej transformácie je enormný, Komisia dôrazne nabáda členské štáty, aby do svojich plánov zahrnuli investície a reformy v týchto hlavných oblastiach:

  1. Power up (naštartujme) – prednostné využívanie nadčasových a čistých technológií a urýchlenie vývoja a využívania obnoviteľných zdrojov energie.
  2. Renovate (renovujme) – zlepšenie energetickej efektívnosti verejných a súkromných budov.
  3. Recharge and Refuel (dobíjajme a dotankujme) – podpora nadčasových a čistých technológií na urýchlenie využívania udržateľnej, prístupnej a inteligentnej dopravy, nabíjacích a čerpacích staníc a rozšírenie verejnej dopravy.
  4. Connect (pripojme sa) – rapídne zavádzanie rýchlych širokopásmových služieb vo všetkých regiónoch a domácnostiach vrátane optických sietí a sietí 5G.
  5. Modernise (modernizujme) – digitalizácia verejnej správy a služieb vrátane súdnictva a zdravotníctva.
  6. Scale-up (rozširujme sa) – zvyšovanie európskych kapacít v oblasti priemyselných cloudových dát a vývoj najvýkonnejších, najmodernejších a najudržateľnejších procesorov.
  7. Reskill and upskill (rekvalifikujme a zlepšujme zručnosti) – prispôsobenie vzdelávacích systémov v mene podpory digitálnych zručností, vzdelávania a odbornej prípravy pre všetky vekové kategórie.

Implementáciu tohto mechanizmu bude koordinovať pracovná skupina Komisie pre obnovu a odolnosť v úzkej spolupráci s Generálnym riaditeľstvom pre hospodárske a finančné záležitosti. Pracovnej skupine bude politické usmerňovanie poskytovať riadiaci výbor, ktorému bude predsedať predsedníčka Ursula von der Leyenová, s cieľom pomôcť zabezpečiť, aby sa mechanizmus vykonával uceleným a účinným spôsobom.

Členovia kolégia v tejto súvislosti povedali:

Predsedníčka Ursula von der Leyenová uviedla: „Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti tvorí samotnú podstatu nástroja NextGenerationEU. Je to náš kľúčový nástroj na to, aby sa bezprostredné výzvy, ktoré priniesla pandémia koronavírusu, mohli začať vnímať ako dlhodobá príležitosť. Členské štáty potrebujú jasné usmernenia, aby mohli zabezpečiť, že 672 miliárd eur z tohto mechanizmu sa investuje nie len do bezprostrednej hospodárskej obnovy Európy, ale aj do dlhodobého udržateľného a inkluzívneho rastu. Dnes predkladáme toto usmernenie a sme pripravení podporovať členské štáty pri vypracúvaní ich národných stratégií.“

Valdis Dombrovskis, výkonný podpredseda pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, skonštatoval: „Dnes uverejňujeme našu stratégiu hospodárskych a sociálnych politík na nadchádzajúci rok, pričom zároveň spúšťame proces európskeho semestra. Mali by sme naďalej podporovať pracovníkov a podniky počas tejto krízy a zároveň by sme nemali zabúdať na to, že v strednodobom horizonte treba zachovať fiškálnu udržateľnosť. Dnes zároveň poskytujeme členským štátom aj ďalšie usmernenia týkajúce sa toho, ako vypracúvať plány podpory obnovy a odolnosti, a navrhujeme sedem hlavných iniciatív s cieľom posunúť zelenú a digitálnu obnovu vpred a investovať do ľudského kapitálu. Teraz vyzývame Európsky parlament a Radu, aby čo najrýchlejšie dospeli ku konečnej dohode o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti, aby tak peniaze mohli začať plynúť hneď začiatkom budúceho roka. Je kríza a treba urýchlene konať.“

Paolo Gentiloni, komisár pre hospodárstvo, povedal: „Napriek tragédii spôsobenej pandémiou koronavírusu sa Európa rozhodla, že túto situáciu bude vnímať ako jedinečnú príležitosť: reštartujme svoje hospodárstva na novom, udržateľnejšom základe. A hlavným nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa bude práve mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. Usmernenie, ktoré dnes poskytujeme, má za cieľ pomôcť členským štátom v tom, ako vypracúvať kvalitné vnútroštátne plány, ktoré budú v súlade s našimi spoločne dohodnutými cieľmi. A to nie len preto, aby prostriedky na podporu hospodárstva mohli začať plynúť čo najrýchlejšie, ale aj preto, aby mohli byť hnacou silou skutočnej transformačnej zmeny.“

Ďalšie kroky

Komisia vyzýva Európsky parlament a Radu, aby legislatívny návrh čo najskôr schválili, aby mechanizmus mohol začať fungovať od 1. januára 2021.

Termín na predloženie plánov na podporu obnovy a odolnosti je 30. apríla 2021. Členské štáty sa však vyzývajú, aby svoje predbežné návrhy plánov predkladali už od 15. októbra 2020. Členské štáty by sa mali čo najskôr zapojiť do rozsiahleho politického dialógu, a to aj so všetkými relevantnými zainteresovanými stranami, s cieľom vypracovať plány na podporu obnovy a odolnosti, pričom sa vyzývajú, aby intenzívne komunikovali s pracovnou skupinou pre obnovu i s generálnym riaditeľstvom ECFIN s cieľom prediskutovať svoje návrhy týchto plánov.

Ďalšie informácie

Otázky a odpovede: Ďalšie kroky Komisie v rámci ročnej stratégie udržateľného rastu 2021 smerom k Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v hodnote 672,5 miliardy EUR

Oznámenie: Ročná stratégia udržateľného rastu na rok 2021

Pracovný dokument útvarov Komisie: Usmernenie pre členské štáty k plánom podpory obnovy a odolnosti

Pracovný dokument útvarov Komisie: Návrh vzoru plánov na podporu obnovy a odolnosti

Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti – prideľovanie grantov

Európsky semester


Skočiť na hlavné menu