Najvyšší súd rozhoduje rýchlejšie. Výrazne k tomu prispelo analytické oddelenie.


Dátum: 08.10.2019

Obrázok k aktualite Najvyšší súd rozhoduje rýchlejšie. Výrazne k tomu prispelo analytické oddelenie.
Posilnenie odborných kapacít je jednou z hlavných aktivít Najvyššieho súdu. Vďaka operačnému program Efektívna verejná správa, prostredníctvom národných projektov Zefektívnený Najvyšší súd fáza 1 a fáza 2 sa už podarilo personálne zabezpečiť Oddelenie dokumentácie, analytiky a komparatistiky, známe ako ODAK. Plánujú sa aj ďalšie činnosti na podporu transparentnosti a otvorenosti Najvyššieho súdu.
 
ODAK svojou činnosťou prispieva k zvýšeniu odbornej kvality podkladov rozhodovacej činnosti Najvyššieho súdu a slúži na podporu zjednocovacej činnosti. V konečnom dôsledku tak napomáha pri zefektívnení práce sudcov, hlavne pri skrátení dĺžky konania a zvýšení  kvality súdnych rozhodnutí. Oddelenie je momentálne obsadené 13 analytikmi, pričom od októbra pribudnú ďalší piati.
Personálnym navýšením sa doteraz zlepšil rozsah výstupov činnosti analytikov, a to kvantitatívne aj kvalitatívne, a zároveň sa analytická činnosť doplnila o nové projektové aktivity. Okrem prípravy rešerší a právnych analýz sa tiež posilnila dokumentačná činnosť rozhodnutí, monitoring rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudské práva a zvýšil sa aj potenciál členstva v medzinárodných sieťach. 
Oproti minulému roku má záujem o využitie služieb ODAK-u stúpajúcu tendenciu. Svedčí to o jeho vysokej opodstatnenosti a o dopyte sudcov a asistentov o tento druh analýz.

Zároveň však narástol počet pracovných úloh oddelenia, medzi ktoré patrí napríklad príprava odborného právnického časopisu Bulletin. Ten na pravidelnej báze prináša čitateľom novinky z oblasti práva Európskej únie, z rozhodovacej činnosti Európskeho súdu pre ľudská práva či Súdneho dvora EU a iné informácie zo zahraničného právneho prostredia.
 
Cieľom projektov Zefektívnený Najvyšší súd je tiež zvyšovanie transparentnosti. Najvyšší súd tak bude prostredníctvom videí uverejňovaných na webovej stránke poskytovať informácie o priebehu a výsledkoch rozhodovacej činnosti či o svojom dianí. Prvé takéto informačné audiovizuálne záznamy budú verejnosti a médiám sprístupnené do konca roka.

Ako podpora rozhodovacej a zjednocovacej činnosti Najvyššieho súdu sú plánované diskusné fóra so zástupcami kolégií Najvyššieho súdu a justičných expertov z praxe. Do konca roka 2019 sa uskutočnia dve diskusné fóra pre správne a trestné kolégium, ktoré budú riešiť aktuálne právne problémy.
Posilnený bude aj počet informačných centier v regióne. Informačné centrum Najvyššieho súdu dnes funguje  v Bratislave, od januára 2020 k nemu pribudnú dve nové kancelárie v Banskej Bystrici a v Košiciach. Zamestnanci nových informačných centier budú poskytovať rovnaké služby ako v Bratislave, spolu s možnosťou rozšírenia o poskytovanie ďalších informácií. Služby spojené s činnosťou Najvyššieho súdu sa tak opäť prostredníctvom regionálnych centier priblížia občanom.
 
Skočiť na hlavné menu