Nadstavba, rekonštrukcia a rozšírenie kapacity materskej školy Kráľovský Chlmec


Základné údaje

Program:Operačný program Ľudské zdroje
Prioritná os:6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít
Kód:312061C384
Stav:Zmluva uzavretá
Císlo zmluvy:ZM_SEP-IMRK2-2017-000567
Účinnosť zmluvy:14.02.2017
Aktualizácia:19.04.2017

Stručný popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie podmienok a skvalitnenie predškolskej prípravy pre deti v meste Kráľovský Chlmec a okolí. V meste sa dlhodobo neinvestovalo do infraštruktúry vzdelávania, či už predškolského, alebo aj do vzdelávania vyšších stupňov. Zariadenia materských škôl sú zastarané, neadekvátne pre modernú prípravu detí na zvládnutie prvého stupňa základného vzdelania. Prírastok obyvateľstva, najmä obyvateľov z prostredia MRK sa v poslednom čase pravidelne zvyšovala ale napriek tomu kapacita predškolských zariadení sa  nezvyšovala. Preto vedenie mesta eviduje nespokojnosť s touto situáciou, nakoľko počet nevybavených žiadostí o miesto v MŠ bol 123 v roku 2015. Zväčšením kapacity MŠ by sa zväčšil predpoklad kvalitnejšej prípravy s nadväznosťou na ďalšie stupne vzdelávania a tým aj zlepšenia sociálnoekonomickej situácie a vyrovnávaniu rozdielov medzi menšinovou a väčšinovou časťou obyvateľstva. Využitím možnosti umiestnenia detí v zariadení MŠ by sa spolu s ďalšími aktivitami, ako je komunitná práca, pokračovanie terénno-sociálnej práce, využitím služieb asistentov učiteľov, hlavne z prostredia MRK, kvôli znižovaniu jazykovej bariéry a lepšej komunikácii s deťmi by sa podstatne zlepšila  aj možnosť rozvoja rodičov detí. Hľadanie práce, možnosť návštevy kurzov a ďalšieho vzdelávania by sa zvýšila možnosť nájsť si zamestnanie a tým znížiť vysokú evidovanú nezamestnanosť v regióne. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie a zlepšenie technickej vybavenosti obce najmä jej školskej infraštruktúry.  Tieto ciele sú v súlade s globálnym cieľom Operačného programu Ľudské zdroje „Podporiť rozvoj ľudských zdrojov, celoživotného učenia a ich plnohodnotného začlenenia sa na trh práce na zlepšenie ich sociálnej situácie“ a taktiež v súlade so špecifickým cieľom 6.1.2 „Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve“ Prioritnej osi 6. “Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK”. Hlavná aktivita projektu je 2.1. Rekonštrukcia budovy materskej školy/elokovaného pracoviska za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, zmenou dispozície objektov. V meste Kráľovský Chlmec sa v súčasnosti nachádzajú 3 MŠ: MŠ na ulici L. Kossutha s počtom detí 85, MŠ na ulici Fábryho s počtom detí 82 a MŠ v mestskej časti Fejséš s počtom detí 12. Realizáciou aktivít projektu sa podstatne zlepšia technické vlastnosti objektu MŠ na Fábryho ulici a rozšíri sa jej kapacita zo súčasných 82 detí na 144 detí (rozšírenie o 62 detí). Predpokladaný podiel detí z prostredia MRK v novovytvorenej kapacite MŠ vzrastie o 25 zo súčasných 12 na navrhovaných 37 detí, čo je cca 30% zo zvýšenej kapacity MŠ. Moderným prístupom k vzdelaniu všetkých detí sa vytvorí predpoklad pre lepšie spolužitie oboch častí obyvateľstva a tým sa taktiež prispeje k spoločenskej inklúzii. Osvetou a opatreniami pre udržanie pravidelnej školskej dochádzky detí budú vytvorené podmienky aj náležite využité. 

Prijímateľ

Názov:Mesto Kráľovský Chlmec
IČO:00331619

Výška finančných prostiedkov projektu

Suma:599800
Fond:Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ
Miera spolufinancovania EU:0.85
Zdroj EU:509830
Verejné zdroje:59980
Vlastné zdroje:29990

Realizácia projektu

Miesta realizácie:Košický kraj, Trebišov, Kráľovský Chlmec
Oblasti intervencie:Infraštruktúra vzdelávania a starostlivosti o deti v predškolskom veku
Začiatok realizácie:01.09.2016
Ukončenie realizácie:01.07.2019
Skočiť na hlavné menu