Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa mal svoje 15. zasadnutie


Dátum: 16.04.2019

Obrázok k aktualite Monitorovací výbor pre Operačný program Efektívna verejná správa mal svoje 15. zasadnutie
Dňa 20. marca 2019 sa uskutočnilo 15. zasadnutie Monitorovacieho výboru Operačného programu Efektívna verejná správa, ktoré bolo zároveň prvým v tomto roku. Na zasadnutí sa okrem členov Monitorovacieho výboru zúčastnili aj zástupcovia Európskej komisie ako aj prijímatelia jednotlivých národných projektov, ktorí prezentovali informácie o plánovanej implementácii jednotlivých národných projektov v roku 2019. Zároveň bolo na zasadnutí výboru schválených päť zámerov národných projektov (NP) s celkovou alokáciou 27 956 630 €.

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu (ÚPPVII) predložil dva zámery národných projektov.  Prvý z nich, s názvom Laboratórium lepších služieb a digitálnych inovácií má ambíciu zvýšiť schopnosti verejnej správy regulovať digitálnu ekonomiku, plánovať a zavádzať inovácie. Výsledkom realizácie projektu bude mať pozitívny dopad na kvalitu a technologickú vyspelosť  digitálnych služieb a projekt vytvorí predpoklady pre neustále zlepšovanie technológií a inovácií procesov vo verejnej správe na základe testovania, spätnej väzby používateľov a ďalších spoľahlivých dát. Druhý v poradí predložil ÚPPVII národný projekt Optimalizácia riadiacich a podporných procesov Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorého výsledkom bude výrazné zlepšenie riadenia ľudských  a finančných zdrojov ÚPPVII, optimalizovanie vnútorných procesov, čo umožní presmerovať zdroje k základným činnostiam v súlade s komplexnou stratégiou Reformy verejnej správy.

Ďalším predloženým zámerom nesúci názov Optimalizácia tvorby elektronických rozhodnutí vo verejnej správe s ohľadom na princíp „jedenkrát a dosť“, ktorého predkladateľom je Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES). Princípom predkladanej reformy v kontexte národného projektu EVS je optimalizácia procesov, zvyšovanie efektívnosti, výkonnosti a kvality služieb vo všetkých rezortoch v oblasti elektronických rozhodnutí, pričom za základný cieľ sa považuje vytvorenie  predpokladov pre implementáciu princípu „jedenkrát a dosť“.
V poradí ďalší predkladateľ zámeru NP bol Úrad na ochranu osobných údajov SR s projektom Optimalizácia procesov Úradu na ochranu osobných údajov SR a vybudovanie informačného systému. Výsledkom NP bude optimalizácia procesov a súvisiacich elektronických služieb, ktoré Úrad pre ochranu osobných údajov SR realizuje na podporu ochrany práv a právom chránených záujmov fyzických osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané v informačných systémoch. Rovnako sa realizáciou projektu má zabezpečiť lepšia dostupnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR a služieb úradu k miestu bydliska občanov alebo k sídlu prevádzkovateľov, sprostredkovateľov a spracúvateľov osobných údajov fyzických osôb.

Posledným predkladateľom bol Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) so zámerom Skvalitňovanie programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v kontexte zohľadňovania potrieb národnostných menšín, sociálne a zdravotne znevýhodnených a iných záujmových skupín obyvateľstva vo vysielaní regionálnych štúdií. Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie skvalitnenia programovej služby RTVS za účelom zvyšovania dostupnosti informácií občanom v regiónoch Slovenska vrátane získavania  spätnej väzby k samotnej kvalite a obsahu verejnoprávnej retransmisie, ako aj ku kvalite a charakteru služieb realizovaných pre občana subjektmi verejnej správy.
 
 
Skočiť na hlavné menu