Modernizácia závlahových systémov spoločnosti VITA – ZEL & company


Dátum: 15.01.2021

Obrázok k aktualite Modernizácia závlahových systémov spoločnosti VITA – ZEL & company
 
Názov projektu Modernizácia závlahových systémov spoločnosti VITA – ZEL & company, spol. s r.o.
Kód projektu 041NR300021
Prijímateľ Názov VITA-ZEL & company, spol. s r. o.
Sídlo Marcelová
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Marcelová      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
05.04.2019 27.07.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 292749,95
Z toho NFP 146374,97
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Predmetom predkladaného projektu bola modernizácia závlahových systémov realizáciou komplexnej zmeny zberu a využitia drenážnej vody, ktorá sa produkuje v jestvujúcich fóliovníkoch, kde sa pestuje plodová zelenina – uhorky - v hydropónii.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Účelom modernizácie závlahovej sústavy bola realizácia komplexnej zmeny zberu a využitia drenážnej vody.
Ciele projektu:
  • prispieť k zvýšeniu efektivity využívania a nakladania so závlahovou vodou, obmedziť straty (zachytením a zberom drenážnej vody a následným využitím na zavlažovanie)
  • znížiť prevádzkové  náklady za spotrebu vody modernizáciou závlahových systémov
  • zvýšiť produkciu vypestovanej zeleniny
  • zvýšiť kvantitu a kvalitu vypestovanej zeleniny
  • znížiť environmentálnu záťaž na životné prostredie
  • zvýšiť odbyt spoločnosti
 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
 
Zaujímavé informácie o projekte ( jeho príbeh) Produkovaná drenážna voda sa nerecyklovala. Rekonštrukciou a vybudovaním novej technológie je možné zachytiť a ošetriť celé množstvo produkovanej drenážnej vody, čím sa maximalizuje využitie závlahovej vody. V navrhnutom systéme bolo nutné zabezpečiť nielen zber vody bez rizika, ale aj zabrániť jej kontaminácii. Z tohto dôvodu bolo nevyhnutné ošetrenie špeciálnym UV-C zariadením. Súčasťou navrhovaného systému bolo aj vybudovanie systému zavlažovania prostredníctvom tzv. naplavovania, ktoré sa použije pri pestovaní sadeníc.
Projekt  pozostával z nasledovných činností:
A.          Rekonštrukcia závlahového systému – mikrozávlaha vo Fóliovníku č.1
B.           Vybudovanie drenážneho systému a vybudovanie systému zberu a ošetrenia drenážnej závlahovej vody z Fóliovníka č.1 a č.2 za účelom jej následnej recyklácie v závlahovom procese. Tento blok projektu sa skladá z nasledovných častí:
B.1 Vybudovanie rúrového vedenia zberu drenážnej vody vo Fóliovníku č.1
B.2 Vybudovanie rúrového vedenia zberu drenážnej vody vo Fóliovníku č.2
B.3 Systém žľabov na zber drenážnej vody vo Fóliovníku č.1
B.4 Vybudovanie systému ošetrenia drenážnej vody z Fóliovníka č.1 a č.2 a plochy na pestovanie priesad
C.   Zefektívnenie využitia závlahovej vody pomocou náplavových stolov pri intenzívnom pestovaní priesad systémom recyklácie 

Skočiť na hlavné menu