Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici


Dátum: 02.07.2019

Obrázok k aktualite Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici
Poklepaním základného kameňa sa dnes oficiálne začala rekonštrukcia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu a prioritnej osi „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ sa začnú napĺňať investičné ciele projektu Modernizácia Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Banskej Bystrici. Na slávnostnom akte sa zúčastnila ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.
bystrica-ministerka1
„Teším sa, keď vidím pozitívne zmeny v praxi. V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 až 2020 bolo doposiaľ podporených 28 nemocníc v celkovej sume nenávratného finančného príspevku vo výške takmer 187 mil. eur. Predmetom podpory sú okrem technologických investícií do modernizácie vybavenia nemocníc aj stavebné práce, rekonštrukcia či modernizácia stavieb a stavebné úpravy. Finančný príspevok z európskych peňazí pomôže významne skvalitniť tak podmienky ako aj zdravotnú starostlivosť pre deti v tejto nemocnici, z čoho mám veľkú radosť,“ povedala ministerka zdravotníctva SR Andrea Kalavská.  
 
„Tri roky po rekonštrukcii ambulantného traktu získala detská nemocnica finančný príspevok Európskej únie aj na rekonštrukciu a modernizáciu lôžkových častí nemocnice a prístrojového vybavenia. Celková výška nenávratného príspevku je v  rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a prioritnej osi „Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám“ 13.683.294 EUR,“ uviedol ekonomický riaditeľ DFNsP BB Juraj Gallo. Z uvedenej sumy budú postupne počas nasledujúcich dvoch rokov realizované dielčie investičné projekty v šiestich hlavných aktivitách:
 
1. Modernizácia a rekonštrukcia existujúceho objektu DFNsP Banská Bystrica za účelom optimalizácie lay outu jednotlivých oddelení a vytvorenie predpokladov pre kvalitnejšie poskytovanie ústavnej zdravotnej starostlivosti.
2. Inštalácia najmodernejších zdravotníckych prístrojov a zariadení pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
3. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre optimalizáciu ústavnej zdravotnej starostlivosti.
4. Komplexná modernizácia a rozšírenie infraštruktúry IKT.
5. Zlepšenie podmienok mobility pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu v budove DFNsP Banská Bystrica.
6. Zavádzanie opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu DFNsP Banská Bystrica.
 

Vďaka podpore Európskej únie dokáže nemocnica zrekonštruovať priestory dvoch lôžkových oddelení – II. Detskej kliniky SZU a Kliniky detskej chirurgie SZU, ktoré pochádzajú ešte z roku 1983. Sú nevhodne koncipované, absentujú tu dojčenské lôžka pre rooming in – matka + dieťa v jednej miestnosti.  Rekonštrukciou sa dosiahne zmena priestorového členenia tak, aby spĺňala požiadavky pre children and mother friendly hospital, nakoľko rodičia často odmietajú hospitalizáciu pre absenciu možnosti byť na izbe ubytovaní spolu s dieťaťom, a to aj napriek prítomnosti všetkých pediatrických špecialistov a garantovanej kvalitnej zdravotnej starostlivosti.

Na všetky pracoviská nemocnice pribudnú špičkové, moderné zdravotnícke prístroje. V súčasnosti má nemocnica výrazný modernizačný dlh - aktívne využíva zariadenia, ktoré sú viac ako 10 rokov staré, viaceré dokonca staršie ako 20 rokov. Prístrojová obnova umožní poskytovať diagnostické a liečebné postupy zodpovedajúce úrovni 3. tisícročia.

Rekonštrukcia bude zahŕňať aj priestory pre urgentný príjem II. typu, laboratórne priestory, priestory registratúry pacientov, či prípravy liekov nemocničnej lekárne.

V rámci samotnej prevádzky a s ňou spojených pracovísk, rekonštrukcia a modernizácia zahŕňa strojovňu vzduchotechniky s rozvodmi, výťah, priestory práčovne, prepojovaciu chodbu medzi Klinikou pediatrickej anestéziológie a intenzívnej medicíny SZU a operačnou sálou, miestnosť na rozhovory lekárov s rodičmi (tzv. bad news rooms), ako aj premiestnenie kostnej operačnej sály na poschodie, kde sa nachádza dospávacia miestnosť, čím dôjde k optimalizácii pooperačných presunov a eliminácii možných rizík spojených s transportmi pacientov.

„Všetky rekonštrukčné práce budú prebiehať za plnej prevádzky nemocnice. To si samozrejme vyžaduje dokonalé plánovanie a prispôsobenie chodu nemocnice novým situáciám. Potrebná bude aj ústretovosť, pochopenie a trpezlivosť našich pacientov, ale najmä všetkých zamestnancov, ktorí budú v „stavebných podmienkach“ pracovať najbližšie dva roky. Napriek všetkému veríme, že cieľ projektu „Zvýšenie kvality, produktivity a efektívnosti pri poskytovaní akútnej  zdravotnej  starostlivosti v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Banskej Bystrici“ bude naplnený a my budeme môcť zdravotnú starostlivosť poskytovať v modernej nemocnici zodpovedajúcej nárokom a štandardom 21. storočia,“ uzavrel medicínsky riaditeľ DFNsP BB Miloslav Hanula.


Skočiť na hlavné menu