Ministerstvo kultúry vyhlási ďalšiu výzvu na podporu podnikania v kreatívnom priemysle


Dátum: 04.06.2020

Obrázok k aktualite Ministerstvo kultúry vyhlási ďalšiu výzvu na podporu podnikania v kreatívnom priemysle
Do konca roka 2019 Ministerstvo kultúry (MK) SR v rámci tzv. decentralizovanej podpory pre kultúrny a kreatívny priemysel, určenej na rozvoj pracovných miest v tejto oblasti, schválilo 287 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 43.028.475 eur. S úspešnými žiadateľmi uzatvoril do konca roka 2019 rezort 23 zmlúv, s celkovou sumou príspevku vo výške 3.545 376 eur. Vyplýva to z návrhu záverečného účtu kapitoly Ministerstva kultúry SR za rok 2019, ktorý vláda vo štvrtok vzala na vedomie.
      "Vzhľadom na výsledok procesu posudzovania predložených žiadostí z ukončenej výzvy plánuje rezort vyhlásiť ďalšiu decentralizovanú výzvu so zámerom podporiť malé a stredné podniky v oblasti kultúrneho a kreatívneho priemyslu,“ uviedlo MK v časti materiálu, ktorý sa týkal čerpania eurofondov. Rezort je v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sprostredkovateľským orgánom pre prioritnú os Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch.
      Súčasťou tejto osi je aj tzv. centralizovaná podpora, určená pre vyššie územné celky, krajské mestá, prípadne organizácie ministerstiev na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe. „Ministerstvo prijalo 15 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej sume 126,7 milióna eur,“ pripomenul rezort. Indikatívna výška finančných prostriedkov z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených na výzvu predstavuje 87,8 milióna eur, k zdrojom EÚ je vyčlenená príslušná výška finančných prostriedkov štátneho rozpočtu. Odborné hodnotenie prijatých žiadostí má byť dokončené do prvej polovice roka, čerpanie sa predpokladá v nasledujúcom období.
      Ministerstvo kultúry počas roka 2019 pripravovalo tiež podklady pre využitie disponibilných prostriedkov v novom programovom období 2021 - 2027 a nastavenie podmienok pre efektívnejšie čerpanie prostriedkov EÚ. "Peniaze z eurofondov by mohli byť významným zdrojom pri rekonštrukcii národných kultúrnych pamiatok a mohli by prispieť k obnove a rozvoju kultúrnej infraštruktúry ako aj ďalšej podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu,“ uviedlo ministerstvo v návrhu záverečného účtu.
      Materiál približuje hospodárenie a činnosť rezortu v legislatívnej i nelegislatívnej činnosti, približuje rovnako prácu a projekty organizácií, zriadených rezortom.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu