Ministerstvo dopravy zabezpečilo peniaze pre slovenské inovatívne firmy so známkou excelentnosti


Dátum: 15.12.2020

Obrázok k aktualite Ministerstvo dopravy zabezpečilo peniaze pre slovenské inovatívne firmy so známkou excelentnosti
Skvelá správa v predvianočnom čase: Ministerstvo dopravy a výstavby SR podporí projekty slovenských inovatívnych firiem s pečaťou excelentnosti. Použitie 25 miliónov eur na tento účel z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra včera schválila Európska komisia.   

„Som nesmierne rád, že po mesiacoch dohadovaní o tom, ktorý rezort podporí tieto výnimočné projekty, sú peniaze zabezpečené. Je to vďaka tvrdej práci mojich kolegov z ministerstva dopravy a  zo zapojených sprostredkovateľských orgánov, ktorí s Bruselom vyrokovali spôsob ako najlepšie inovatívne projekty financovať z eurofondov,“ povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal.
 
Minister pred niekoľkými týždňami zadal pokyn na prípravu revízie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, vďaka ktorej boli realokované zdroje z dopravy do oblasti výskumu a inovácií. Financie bude následne poskytovať Ministerstvo hospodárstva SR. Okrem toho Európska komisia schválila aj použitie 20 miliónov eur na podporu udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách. Ide o presun zdrojov z alokácie ministerstva školstva pod rezort práce.
 
Známka excelentnosti (Seal of Excellence) je značka kvality, ktorú udeľuje Európska komisia. Udeľuje sa návrhom projektov predloženým na financovanie v rámci programu Horizont 2020, ktoré úspešne splnili všetky prísne podmienky účasti a kritériá na vyhodnotenie návrhov, ale nemohli sa financovať z dostupného rozpočtu na výzvy. Certifikát o známke excelentnosti bol udelený 15 slovenským žiadateľom, ktorí sa uchádzali o financovanie z grantovej schémy EIC Accelerator/ SME Instrument.
Zoznam projektov, ktoré predbežne prejavili záujem o schválenú podporu z OP Integrovaná infraštruktúra, spolu so stručnou charakteristikou, je na nasledujúcej strane. Finálny výber projektov je gescii Ministerstva hospodárstva SR.
 

 
Firma Zameranie projektu
ALLIA s.r.o. vývoj globálnej asistenčnej smart platformy VITIPORT, ktorá uľahčuje a optimalizuje potrebné kroky v správnom čase tak, aby sa maximalizovala účinnosť opatrení proti hubovým a hmyzovým patogénom pre pestovateľov hrozna
altFINS j.s.a. vývoj fintech platformy pre malých i inštitucionálnych investorov na analýzu, obchodovanie a sledovanie digitálnych aktív založených na technológii blockchain (kryptomeny, tokeny)
Autech, s.r.o. vývoj AgeVolt, hardvér a softvér nabíjacej stanice pre elektromobily, určený na realizáciu komplexných nabíjacích systémov rovnako pre koncového zákazníka, ako aj pre samosprávy či biznis odvetvie
GA DRILLING AS vývoj inovatívneho systému plazmového vŕtania a frézovania technológiou PLASMABIT® v geotermálnej energetike, olejárskom a ťažobnom priemysle, ktorý dokáže fungovať v extrémnych teplotách a tlaku, aké nájdeme hlboko pod zemskou kôrou;
GOSPACE Tech s. r. o. vývoj Fleximodo, riešenia pre inteligentné parkovanie na báze IoT senzorov pre mestá aj súkromné objekty
Leitner Technologies s.r.o. vývoj technológie na recykláciu odpadových materiálov, ktorá ich pomocou elektrického termického rozkladu premení na procesnú kvapalinu a plyn, použiteľné ako ekologické palivá, pričom technológia neprodukuje takmer žiadny odpad ani splodiny
MAINDATA, spol. s r.o. vývoj služby Stream Hash, ktorý zefektívňuje satelitnú distribúciu signálu pre pozemné vysielanie digitálnej televízie, s výraznými úsporami prevádzkových nákladov na distribúciu signálu k pozemným televíznym vysielačom cez satelitné prenosy
MATSUKO sro vývoj prevratnej holografickej komunikačnej platformy, ktorá prostredníctvom zmiešanej reality a trojrozmerných hologramov vytvára nový formát pre vzdialenú komunikáciu, napr. pri práci z domu, či riadení geograficky distribuovaných tímov
Night sky, s.r.o. vývoj globálnej informačnej platformy GENIMEN-PORT poskytujúcej poľnohospodárom včasné, presné a personalizované informácie o tom, kedy a ako chrániť ovocné sady pred škodlivými patogénmi a podporu rozhodovania o aplikácií fytosanitárnych ošetrení a plnení ďalších operatívnych úloh
PeWaS s.r.o. vývoj prelomového produktu AQUAHOLDER, založený na ich vlastnej technológii obaľovania osív, ktorá ako základ využíva superabsorpčné polyméry, na zvýšenie poľnohospodárskej produktivity pre oblasti s nedostatkom vody na celom svete
R-DAS, s.r.o. vývoj smart inovácie s integráciou na čipe s celosvetovým presahom v rôznych oblastiach od zdravotníctva až po digitálnu bezpečnosť napr. super bezpečné technológie a systémy pre mobilné elektronické služby (eGov, eHealth, eID a ePass);
Solargis s. r. o. vývoj unikátneho softvérového riešenia, ktoré výrazne uľahčuje proces analýzy, zhodnotenia a riadenia procesov celého životného cyklu solárnej energie s cieľom zvýšenia hodnoty fotovoltaickej energie a maximalizácie ziskovosti
Tachyum s.r.o. vo vývojových centrách v Bratislave a Santa Clara (USA) vyvíja vysoko výkonný, univerzálny procesorový čip na spracovanie dát, umelú inteligenciu (AI) a superpočítače (High Performance Computing – HPC)
Usability Engineering Center s. r. o. vývoj aplikácie Everifin, ktorá umožňuje pohodlne spravovať účty vo viacerých krajinách, priame okamžité platby bez kartových asociácií, správu investícií, kryptoaktív alebo iných nefinančných aktív, ako aj možnosť online doručovať faktúry
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Operačný program Integrovaná Infraštruktúra (OPII) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti dopravy, informatizácie spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií  na roky 2014 – 2020 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja).
Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, verejnej osobnej dopravy, informačnej spoločnosti a podpory výskumu, vývoja a inovácií. OPII má na roky 2014-2020 vyčlenený celkový rozpočet viac ako 8 miliárd eur, vrátane povinného národného a súkromného spolufinancovania. Tieto financie sú investované do významných dopravných projektov ako sú výstavba diaľnic, rýchlostných ciest a ciest I. triedy, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakových súprav a prostriedkov pre prevádzku mestskej hromadnej dopravy, podpora verejnej osobnej dopravy, ako aj na podporu informačnej spoločnosti. V oblasti podpory výskumu, vývoja a inovácií sú zdroje OPII prerozdeľované na technologický rozvoj a zvyšovanie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikateľov najmä v menej rozvinutých regiónoch. Podporovaná je účasť Slovenska v projektoch medzinárodnej spolupráce a  zvyšovanie výskumnej činnosti.
 Z európskych  prostriedkov operačného programu sú  financované aj  výskumno-vzdelávacie, inovačné  a podnikateľské kapacity v Bratislavskom kraji.   Podpora podnikateľského sektora patrí medzi hlavné priority financovania s dôrazom na zvyšovanie pridanej hodnoty, stimulovanie rastu a tvorby pracovných miest. 

 
Prioritné osi OPII:
PO1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov
PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T )
PO3 - Verejná osobná doprava
PO4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE)
PO5 - Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE)
PO7 - Informačná spoločnosť
PO8 - Technická pomoc pre oblasť dopravy a informatizácie
PO9 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií
PO10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji
PO11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov (MSP)
PO12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji
PO13 - Technická pomoc pre oblasť výskumu a inovácií
 
Skočiť na hlavné menu