Metodické dokumenty v gescii MH SR


Dátum: 06.12.2018

Obrázok k aktualite Metodické dokumenty v gescii MH SR

Kritériá na výber dopytovo-orientovaných projektov OP VaI pre vybrané oblasti podpory v gescii Ministerstva hospodárstva SR_verzia 3.0  - zverejnené dňa 27. 6. 2017


Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.1 - zverejnené dňa 20. 9. 2018

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

 

Vzor zmluvy o partnerstve pre národné projekty -  zverejnené dňa 18. 7. 2017

Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu

Príloha č. 2 Zmluvy o partnerstve - Prehľad účtov Hlavného partnera a Partnera

Príloha č. 4  Zmluvy o partnerstve - Výkonnostný rámec Projektu pre Partnera

 

Vzor zmluvy o poskytnutí NFP - zverejnené dňa 26. 5. 2017


Príručka k oprávnenosti výdavkov pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22. 12. 2016


Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR pre postupy zadávania zákaziek po 17. 04. 2016_verzia 1.7 - zverejnené dňa 7. 11. 2018

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek po 17.04.2016_verzia 1.7

 

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1 - zverejnené dňa 22. 8. 2017

Prílohy k Príručke k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016   vrátane_verzia 1.1

Príručka k procesu VO pre dopytovo-orientované projekty a národné projekty OP VaI v gescii MH SR_pre postupy zadávania zákaziek do 17.04.2016 vrátane_verzia 1.1_sledovanie zmien


 Príručka pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR_verzia 5.1 - zverejnené dňa 14. 11. 2018

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre dopytovo-orientované projekty v gescii MH SR

 

Príručka pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR_verzia 4.0 - zverejnené dňa 15. 11. 2018 

Prílohy k Príručke pre prijímateľa pre národné projekty OP VaI v gescii MH SR


Vyhlásenie o veľkosti podniku_verzia 1.1 zverejnené dňa 13. 6. 2018

Pre používanie aplikácie „Vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP“ je potrebné mať nainštalovaný bezplatný softvér Adobe Acrobat Reader vo verzii 9.0 a vyššej.

Modelové vyhlásenie na kvalifikovanie sa ako MSP – príklad_verzia 2.0 - zverejnené dňa 13. 6. 2018

Príklady prepojenosti podnikov prostredníctvom fyzických osôb a prípadov, kedy je fyzická osoba posudzovaná ako podnik - zverejnené 10. 9. 2018 


Overenie podmienky podniku v ťažkostiach_verzia 4.0 - zverejnené dňa 6. 12. 2017


Metodika pre vypracovanie finančnej analýzy projektu_verzia 1.0 - zverejnené dňa 23. 2. 2017

Prílohy k Metodike pre vypracovanie finančnej analýzy projektu


Usmernenie k zabezpečeniu pohľadávky Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku_verzia 1.6  - zverejnené dňa 5. 12. 2018

Príloha usmernenia - Príklad bankovej záruky

Usmernenie k postupu určenia bonity  subjektu - zverejnené dňa 6. 9. 2018


Podmienky poskytnutia príspevku a ich posudzovanie v jednotlivých fázach projektového cyklu dopytovo-orientovaných projektov OP VaI v gescii Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky _ verzia 1.0 - zverejnené dňa 17. 7. 2018

Odpovede na často kladené otázky (FAQ) k Výzve na preukázanie splnenia podmienky poskytnutia príspevku


Usmernenie pre prijímateľov k uplatneniu preddavkových platieb v rámci dopytovo-orientovaných projektov v gescii MH SR - zverejnené dňa 7. 11. 2018


Skočiť na hlavné menu