Mesto Michalovce cez eurofondy zrevitalizuje park Kerta


Dátum: 03.08.2020

Obrázok k aktualite Mesto Michalovce cez eurofondy zrevitalizuje park Kerta

Mesto Michalovce spolu s partnerom - mestom Satoraljaújhely vypracovalo a podalo dňa 17.12.2019 spoločný projekt s názvom „Revitalizácia parkov Kerta a Széphalom“, čím reagovalo na výzvu programu cezhraničnej spolupráce Interreg Slovensko – Maďarsko.

Na základe rozhodnutia monitorovacej komisie programu z 13.7.2020  a zverejnenia podporených projektov na stránke programu https://www.skhu.eu/news/list-of-approved-projects-in-skhu-1902-call-for-proposals Mesto svojím  projektom uspelo, pričom projekt bol svojím obsahom a charakterom zaradený do prioritnej osi 1.2. Spoločný rozvoj prírodného dedičstva a bol podporený bez krátenia rozpočtu v celkovej výške 1 018 007,60 €.

V platnom Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR má mesto Michalovce 23 národných kultúrnych pamiatok. Medzi najvýznamnejšie patrí kaštieľ Sztárayovcov - dnešné Zemplínske múzeum a priľahlý Park - nazývaný aj "Kerta". Prírodno-krajinársky Park Kerta nutne potrebuje revitalizáciu zelene a drevín, z kompozičného ale aj zdravotného hľadiska a zároveň kvôli zachovaniu jeho významnej historickej hodnoty. Rovnako je to jediné miesto v meste, ktoré pre občanov predstavuje najrozľahlejší park pre oddych, prechádzky s deťmi a pobyt na čerstvom vzduchu.

Pre zachovanie pamiatkových hodnôt parku bola navrhnutá jeho celková revitalizácia, zameraná najmä na obnovu porastovej štruktúry, kompozície parku a ošetrenia väčšieho množstva drevín. Z dôvodu výrazného úbytku kostrových drevín a zhoršeného zdravotne-biologického stavu súčasnej vegetácie je v projektovej dokumentácii navrhnuté obnovenie periférneho porastového venca (od rieky Laborec, v juhovýchodnej časti parku a v západnej časti od rodinných záhrad). Porastový veniec je nutné založiť z dôvodu ochrany pred veternými kalamitami ale aj z hľadiska pohľadového členenia od okolitého prostredia. Vo vnútornej časti parku je navrhnutá výsadba porastovými skupinami, solitérmi a voľnými trávnatými plochami tak, aby bola zachovaná vyváženosť prírodno-krajinárskej kompozície.

Projekt rieši aj úpravu existujúcich chodníkov v parku, ich obnovu a debarierizáciu celého územia. Kvalitnejšie podložie chodníkov a následná úprava povrchu umožní pohyb aj občanov a návštevníkov parku s telesným postihnutím. Na celom území parku bude pozdĺž chodníkov osadený nový imobiliár, lavičky a odpadkové koše, ktoré svojim vzhľadom zapadajú do historickej podoby parku. Imobiliár má jednoduchú formu v modernom dizajne s uplatnením ušľachtilých prírodných materiálov. Celá komunikačná sieť chodníkov je vytvorená podľa historických podkladov, vďaka ktorým sme vymedzili a vytýčili jednotlivé tvary parku.

Rovnako sa vybuduje nové verejné osvetlenie v celom parku, ktoré zabezpečí bezpečný pohyb osôb aj v neskorších hodinách. Osvetlenie bude lemovať sieť chodníkov a vytvorí tak dokonalú symbiózu historického a moderného hľadiska parku. Pri budovaní verejného osvetlenia v parku budú rešpektované všetky odporúčania rozhodnutí, realizované prípadné podvrty koreňových sústav stromov,  v rámci prevencie voči vandalizmu a ochrany parku bude zrealizovaná aj inštalácia vedenia na kamerový systém spolu s osvetlením. Kamery budú napojené na mestský kamerový systém.

Doplnkovým prvkom parku bude obnova altánku, ktorý bol vždy jeho súčasťou a ktorý bude osadený na mieste pozostatkov pôvodného altánku. Altánok, navrhnutý na pôvodnej betónovej ploche kruhového pôdorysu, bude slúžiť aj ako priestor pre hudobné či divadelné podujatia malého rozsahu, keďže v minulosti bol tento priestor vyhradený na tanec.

Realizáciou tohto projektu má mesto Michalovce za cieľ pokračovať v procese obnovy tejto historickej časti mesta a vytvoriť tak kultúrnu a oddychovú zónu, obnoviť význam a postavenie dôležitého územia v rámci mesta, ktoré danej oblasti historicky prináleží.


Skočiť na hlavné menu