Mesto Lučenec je opäť úspešné so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 489 600 €


Dátum: 19.10.2021

Obrázok k aktualite Mesto Lučenec je opäť úspešné so žiadosťou o poskytnutie nenávratného finančného príspevku vo výške 489 600 €
V týchto dňoch bolo na lučeneckú samosprávu doručené rozhodnutie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre operačný program Ľudské zdroje o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt: Podpora opatrovateľskej služby v meste Lučenec II.
 

Cieľom projektu je poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby v domácom prostredí, aby sa zabezpečilo zotrvanie občanov v prirodzenom domácom prostredí za účelom zlepšenia kvality života občanov odkázaných na pomoc inej osoby.

Aktivitu budú realizovať opatrovateľky - zamestnankyne mesta Lučenec pre občanov mesta podľa zákona o sociálnych službách, ktorí majú uzatvorenú zmluvu s mestom o poskytovaní opatrovateľskej služby najviac v rozsahu hodín vyplývajúcich z Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu. Aktivita sa bude realizovať v meste Lučenec.

Riadiaci orgán rozhodol tak, že žiadosť schvaľuje s výškou nenávratného finančného príspevku maximálne 489 600 €, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 489 600 €.

Predpokladaný harmonogram realizácie projektu je od 12/2021 do 11/2023 (spolu 24 mesiacov). Projekt sa bude realizovať prostredníctvom jednej hlavnej aktivity „Poskytovanie opatrovateľskej služby v domácom prostredí“.

V súčasnosti mesto Lučenec čaká na podpis Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.


Skočiť na hlavné menu