Maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu priorít Komisie


Dátum: 14.12.2015

Obrázok k aktualite Maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov na podporu priorít Komisie

Komisia dnes prijala oznámenie týkajúce sa príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu stratégie rastu EÚ, investičného plánu a priorít Komisie v priebehu nasledujúceho desaťročia.

Komisia dnes prijala oznámenie týkajúce sa príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na podporu stratégie rastu EÚ, investičného plánu a priorít Komisie v priebehu nasledujúceho desaťročia. V oznámení sú uvedené aj výsledky rokovaní so všetkými členskými štátmi o partnerských dohodách a programoch, ako aj o hlavných výzvach, ktorým čelia jednotlivé krajiny.

Podpredseda Jyrki Katainen, zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť, k tomu uviedol: „Existuje obrovský potenciál na kombináciu európskych štrukturálnych a investičných fondov s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI) v rámci investičného plánu, o čom možno miestne a regionálne orgány ani nevedia. Preto už čoskoro vydáme spoločne s komisárkou Crețuovou usmernenia týkajúce sa možností vzájomného dopĺňania týchto fondov, aby sme mali istotu, že členské štáty tieto nové príležitosti naplno využijú.“

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Crețuová v tejto súvislosti vyhlásila: V situácii, keď dochádza k poklesu vnútroštátnych a regionálnych investícií, sú európske štrukturálne a investičné fondy čoraz potrebnejšie. Významne podporujú návrat Európy k trvalej prosperite tým, že sa zameriavajú na odvetvia s najväčšou perspektívou, zvyšujú súdržnosť a konvergenciu v EÚ a pomáhajú regiónom a mestám využiť talent a nápady ich obyvateľov. Je teraz na členských štátoch, aby tieto finančné prostriedky efektívne spravovali a investovali, a mohli tak dosiahnuť ciele uvedené v oznámení.“

Napríklad v období rokov 2014 – 2020 sa z fondov investuje 121 miliárd EUR do výskumu, inovácie, IKT a podpory pre malé a stredné podniky v celej Európe.Dva milióny podnikov získa z týchto fondov priamu podporu, ktorá má posilniť ich konkurencieschopnosť a zvýšiť ich kapacity v oblasti výskumu a inovácie. Vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja bude mať približne 15 miliónov domácností prístup k vysokorýchlostnému širokopásmovému pripojeniu a takmer 20 miliónov ľudí vo vidieckych oblastiach bude mať s podporou Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka nové alebo vylepšené služby IKT alebo infraštruktúru.

Európske štrukturálne a investičné fondy boli na obdobie rokov 2014 – 2020 zreformované a sú jasne zamerané na odvetvia so zásadným významom pre vytváranie rastu: výskum a inovácie, digitálne technológie, podpora hospodárstva s nízkymi emisiami a malých podnikov. Investície z EŠIF orientované na výsledky a spĺňajúce podmienky európskeho semestra a odporúčaní pre jednotlivé krajiny vytvoria vhodné podmienky na to, aby sa rozvíjali kvalitné projekty, aby podniky prosperovali a aby sa zlepšil každodenný život ľudí, čo povedie k novému začiatku v Európe.

Súvislosti

V rokoch 2014 – 2020 sa na európske mestá a regióny vynaloží prostredníctvom viac ako 500 programov EŠIF spolu až 454 miliárd EUR z rozpočtu EÚ, po zarátaní spolufinancovania na vnútroštátnej úrovni to bude 637 miliárd EUR. Európske štrukturálne a investičné fondy sú dôležitou súčasťou verejných investícií v EÚ, očakáva sa, že v rokoch 2014 až 2016 budú EŠIF tvoriť v priemere približne 14 % celkových verejných investícií, pričom v niektorých členských štátoch dosiahne tento podiel až 70 %.

Ako je stanovené v článku 16 nariadenia o spoločných ustanoveniach, v tomto oznámení sa uvádzajú hlavné výsledky rokovaní medzi členskými štátmi, ich partnermi vrátane regionálnych a miestnych aktérov a Komisiou týkajúcich sa partnerskej dohody a programov. V jeho prílohe II je zahrnutý prehľad kľúčových tém pre každý členský štát, zatiaľ čo príloha I sa zameriava na programy medziregionálnej spolupráce.

Na zabezpečenie maximálnej transparentnosti pre verejnosť dnes Komisia spustila novú otvorenú platformu údajov týkajúcich sa EŠIF, ktorá má ukázať, ako pokračuje realizácia programov EŠIF.

Ďalšie informácie 

Oznámenie

Prehľady o príspevku EŠIF k prioritám Komisie:


Skočiť na hlavné menu