Maštaľ pre Nandin dvor


Dátum: 15.06.2021

Obrázok k aktualite Maštaľ pre Nandin dvor
mastal
Názov projektu Maštaľ pre Nandin dvor
Kód projektu 041BA060015
Prijímateľ Názov NANDIN DVOR, a.s.
Sídlo Bratislava
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nandin dvor, okres Zohor      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
10.03.2020 31.08.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 349852
Z toho NFP 103959,37
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Maštaľ pre 100 HD
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Cieľom projektu bolo dosiahnuť podstatné zlepšenie poľnohospodárskeho výkonu podniku vo všetkých ukazovateľoch zásadným investovaním do živočíšnej výroby. Tento cieľ projektu sa dosiahol prostredníctvom účelného rozšírenia živočíšnej výroby na najvyššej technologickej úrovni zodpovedajúcej požiadavkám doby a prispel k zvýšeniu konkurencie schopnosti spoločnosti rozšírením živočíšnej výroby ako kvantitatívnej tak po kvalitatívnej stránke, lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií v podobe moderného ustajnenia a starostlivosti o základné stádo.
Realizáciou projektu sa umožnilo zvýšiť stav HD zo súčasného stavu 5 kráv a 4 teliat na 100 kusov hovädzieho dobytka mäsového typu Piemont. Pre potreby dosiahnutia vytýčených cieľov boloe nevyhnutné realizovať nové ustajnenie dobytka výstavbou novej maštale spĺňajúcej požiadavky súčasnej doby. Nová maštaľ umožnila dosiahnuť v chove mäsového dobytka eficientné výsledky a zároveň sa zvýšil počet stálych zamestnancov o 1 jedného ošetrovateľa zvierat. Z uvedeného vyplýva, že cieľ projektu je plne v súlade s cieľmi a potrebami programu  4.1.

mastal1
Skočiť na hlavné menu