Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš - zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia


Dátum: 14.09.2021

Obrázok k aktualite Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš - zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia
 
Názov projektu Kultúrny dom a Obecný úrad Budiš - zateplenie objektu, stavebné úpravy a sadové úpravy okolia
Kód projektu 074ZA220021
Prijímateľ Názov Obec Budiš
Sídlo Budiš 82, 03823
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Obec Budiš Okres Turčianske Teplice    
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
14.7.2015 23.3.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 70 135,90 EUR
Z toho NFP 70 135,90 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Maštaľ pre 100 HD
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu v obci Budiš. Realizovaný projekt má zásadný vplyv na zvýšenie atraktivity obce a kvalitu života obyvateľov obce vrátane marginalizovaných skupín obyvateľstva, ktorými sú znevýhodnené skupiny obyvateľstva, patria sem mladí ľudia a absolventi, starší ľudia, ľudia s nízkym vzdelaním, osoby so zdravotným postihnutím, ženy s deťmi. 
Popis projektu (prínos pre regióny, jeho využitie, zamestnanosť ap.)
 
 
Cieľom projektu je:
- zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a obecného úradu,
- zatraktívnenie obce,
- zlepšenie kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja,
- zastavenie odlivu obyvateľov z vidieka.
Hlavným cieľom predkladaného projektu bolo skvalitnenie a zlepšenie miestnych základných služieb pre obyvateľov obce znížením energetickej náročnosti budovy kultúrneho domu a obecného úradu. Zníženie energetickej náročnosti budovy sa dosiahlo zateplením obvodového plášťa objektu, zateplením stropu v pivničných priestoroch a zateplením podlahy v povalovej časti. Projekt riešil nový zdroj vykurovania - tepelné čerpadlo, ktoré prispeje k zníženiu emisií uvoľňovaných do ovzdušia. V rámci rekonštrukcie sa vyriešil bezbariérový vstup do budovy a teda prístup k akciám v obci aj pre marginalizované skupiny občanov.  Cieľom projektu bolo aj zatraktívnenie celkového vzhľadu obce. Pri zateplení sa upravila a obnovila fasáda objektu, ktorá teraz vyzerá vzhľadovo lepšie, čo má vplyv aj na atraktivitu obce.

Skočiť na hlavné menu