KULTÚRNO – SPRÁVNA BUDOVA – rekonštrukcia (časť: Spoločenská sála)“


Dátum: 16.10.2023

Obrázok k aktualite KULTÚRNO – SPRÁVNA BUDOVA – rekonštrukcia (časť: Spoločenská sála)“Obec Hunkovce
 
Názov projektu „KULTÚRNO – SPRÁVNA BUDOVA – rekonštrukcia (časť: Spoločenská sála)“
Kód projektu 074PO220200
Prijímateľ Názov Obec Hunkovce
Sídlo Obec Hunkovce 81
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Svidník Obec Hunkovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
22.02.2022 31.10.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 135632,96EUR
Z toho NFP 132225,56EUR
Vlastné zdroje 3407, 4 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu „KULTÚRNO – SPRÁVNA BUDOVA – rekonštrukcia (časť: Spoločenská sála)“ bolo skvalitnenie podmienok pre trávenie voľného času a zefektívnenie služieb poskytovaných obcou prostredníctvom rekonštrukcie spoločenskej časti kultúrno-správnej budovy.
Realizovaný projekt sledoval nasledujúce špecifické ciele:
-             zatraktívniť obec pre svojich obyvateľov a návštevníkov,
-             vytvoriť objekt reprezentujúci obec počas kultúrno – spoločenských podujatí,
-             vyriešiť nevyhovujúci technický stav a morálne zastarania stavebných konštrukcií, ako aj absencie vzduchotechniky a zateplenia v spoločenskej časti objektu kultúrno-správnej budovy,
-             predchádzať odlivu obyvateľov z obce, so zreteľom na mladých ľudí, do miest či iných obcí z dôvodu neefektívne ponúkaných služieb,
-             zabezpečiť pohodu a komfort pre ľudí využívajúcich spoločenské priestory (najmä mladých ľudí využívajúcich spoločenské a klubové priestory),
-             zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj obce.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je rekonštrukcia spoločenskej časti kultúrno – správnej budovy v obci Hunkovce, ktorá je súčasťou dlhodobej komplexnej stratégie obce dosiahnuť trvalo udržateľný sociálno-ekonomický rozvoj na úroveň, kedy kvalita života úzko súvisiaca s miestnym ekonomickým rozvojom, ako aj so zastavením odlivu obyvateľstva z vidieka, dosahuje hodnoty pre obyvateľov obce kľúčové - zostať v obci a rozvíjať život v nej. 
Zmodernizovaná infraštruktúra – zrekonštruovaná spoločenská časť kultúrno – správnej budovy je predmetom projektu.

Obec Hunkovce1
Skočiť na hlavné menu