Komunitné centrum Sobrance


Dátum: 16.06.2021

Obrázok k aktualite Komunitné centrum Sobrance
„Komunitné centrum Sobrance“
Sobrance
Žiadateľ: Mesto Sobrance
Zazmluvnená suma NFP: 308157,2 €
Operačný program Ľudské zdroje
Vyhlasovateľ: OPLZ-PO6-SC613-2016-2 Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier
 Sobrance1
Aké výzvy sa projekt snažil riešiť?
Mesto Sobrance sa nachádza v Košickom kraji, v ktorom je 23,9 % podiel obcí s rómskou komunitou. V samotnom meste Sobrance je 18,6 % podiel zastúpenia Rómov. Typ koncentrácie príslušníkov MRK "na okraji", v intraviláne. Vzhľadom k tejto situácii sa mesto snaží realizovať opatrenia za účelom podpory integrácie príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít. K tomuto by malo napomôcť aj nové komunitné centrum, v ktorom sa bude môcť vykonávať komunitná a sociálna práca s cieľom preventívne pôsobiť na sociálne znevýhodnené skupiny obyvateľstva, ako aj na obyvateľov ohrozených rizikom sociálneho vylúčenia a tým predchádzať vzniku akútnych krízových situácií. Poslaním komunitného centra bude poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívna, osvetová činnosť, záujmová činnosť a poskytovania odborných činností a aktivít s cieľom prispieť prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Nové komunitné cetrum sa bude nachádzať na okraji mesta na mestských pozemkoch.
Ako projekt riešil tieto výzvy?
Poslaním komunitného centra bude poskytovanie sociálneho poradenstva, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, preventívna, osvetová činnosť, záujmová činnosť a poskytovania odborných činností a aktivít s cieľom prispieť prispieť k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených  a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Nové komunitné cetrum sa bude nachádzať na okraji mesta na mestských pozemkoch. Realizácia projektu a umiestnenie je v súlade s územným plánom mesta. Komunitné centrum bude napojené na miestny rozvod elektrickej energie, vody a kanalizáciu. Očakávanými merateľnými ukazovateľmi v rámci projektu sú: 1.počet nových zariadení sociálnej infraštruktúry (komunitných centier), v rámci tohto merateľného ukazovateľa dôjde k vybudovaniu komunitného centra na území s prítomnosťou MRK. 2. počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach, v rámci tohoto merateľného ukazovateľa dôjde k vytvoreniu dvoch pracovných miest cielene pre osoby z prostredia MRK v rámci realizácie projektu. Vybudovaním komunitného centra, následnou komunitnou prácou a dosiahnutím merateľných ukazovateľov sa zlepší technická vybavenosť v meste Sobrance s prítomnosťou MRK, zlepší sa prístup ľudí z MRK k sociálnej infraštruktúre, dôjde k zlepšeniu v oblasti 3DE.
 
Aké konkrétne úspechy boli dosiahnuté?  Rekonštrukciou komunitného centra sa vytvorili podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytovanie sociálnych služieb prioritne pre príslušníkov MRK, ako aj pre majoritnú časť obyvateľstva a spoločné aktivity všetkých skupín obyvateľstva.
 
 
Môžete uviesť vetu (ktorá sa má použiť ako citácia) od 3 až 4 riadkov, ktoré zhŕňajú úspechy projektu?
Realizácia projektu umožní výstavbu komunitného centra, ktoré bude miestom realizácie aktivít zameraných na sociálnu inklúziu MRK v rôznych oblastiach. Komunitné centrum sa vytvorí v novovybudovaných priestoroch, súčasťou ktorých bude vytvorenie školiaceho priestoru – miestnosť ako klub pre deti, mládež a výchovné-vzdelávacie aktivity, kuchyňa pre účely praktických tréningov varenia, miestnosť pre rôznorodé záujmové aktivity (ručné práce, práca s počítačom, prípadne doučovanie a pod.), stredisko osobnej hygieny, sklad materiálu a pomôcok, sociálne zariadenia, kancelária pre komunitných pracovníkov, miestnosť zriadená ako dielňa pre výučbu základných remeselných zručností a iné.  Komunitné centrum bude miestom realizácie aktivít pre MRK v rôznych oblastiach zameraných na sociálnu inklúziu a integráciu na trh práce a do spoločnosti.
Koľko pracovných miest bolo priamo výsledkom projektu?
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach 2 osoby.
Ako projekt pomohol vášmu regiónu / spoločnosti / jednotlivcom?
Rekonštrukciou komunitného centra sa vytvorili podmienky pre komunitný rozvoj, výkon komunitnej práce, poskytovanie sociálnych služieb prioritne pre príslušníkov MRK, ako aj pre majoritnú časť obyvateľstva a spoločné aktivity všetkých skupín obyvateľstva.
 
Kedy sa začal a končil váš projekt (mesiac / rok)?
Začiatok realizácie projektu: 09/2017
Koniec realizácie projektu: 03/2021
 
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje
Sobrance2
Skočiť na hlavné menu