Integrovaný regionálny operačný program


logo IROP 2014-2020_verzia 01

Európska komisia schválila 18. decembra 2014 Integrovaný regionálny operačný program, ktorý  predstavuje pomoc z fondov EÚ na roky 2014 – 2020.
 
Z operačného programu bude financovaná bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám. Zlepší sa kvalita života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

Výsledkom programu bude zlepšenie napojenia regiónov na cestnú infraštruktúru a efektívnejšie poskytovanie verejnej osobnej dopravy s ohľadom na zníženie znečistenia ovzdušia. Vybuduje sa kompaktná sieť cyklotrás v mestách a mestských oblastiach.

Operačný program podporí oblasť sociálnej  a zdravotnej infraštruktúry. V rámci sociálnej oblasti sa bude investovať do zariadení sociálnych služieb, do zariadení starostlivosti o deti do 3 rokov s cieľom podpory zosúladenia rodinného a pracovného života a zvýšenia zamestnanosti žien. V rámci zdravotnej infraštruktúry budú investície nasmerované do terénnych a ambulantných sociálnych služieb, modernizácií nemocníc a  vybudovanie centier zdravotnej starostlivosti.

V rámci ochrany životného prostredia bude podporená rekonštrukcia budov – zatepľovanie, modernizácia vykurovacích systémov, modernizácia osvetlenia a výťahov. Zároveň  sa bude investovať aj do vodného hospodárstva (rekonštrukcia  prívodov vody, budovania verejných kanalizácií a čistení odpadových vôd). Program podporí zelenú infraštruktúru prostredníctvom prirodzených prvkov, napr. vybudovaním ostrovčekov lesa, živé ploty, zelené parky, izolačná zeleň, zelené strechy, zberné systémy na odpadovú a dažďovú vodu.
 
Integrovaný regionálny operačný program   2 122 886 242,- EUR
Z toho Európsky fond regionálneho rozvoja   1 754 490 415,- EUR
Národné spolufinancovanie     368 395 827,- EUR
 
Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva SR.

RO pre IROP informuje, že na otázky spojené s prioritnou osou 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou bola zriadená e-mailová schránka clld.irop@land.gov.sk

Všetky otázky k tejto prioritnej osi IROP Vás prosíme zasielať na predmetnú adresu.

Skočiť na hlavné menu