Informačný seminár k výzvam OPKZP-PO1-SC141-2018-45; OPKZP-PO1-SC111-2016-15; OPKZP-PO1-SC111-2016-16; OPKZP-PO1-SC111-2017-32 a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 v Banskej Bystrici


Dátum: 13.02.2019

Ministerstvo životného prostredia SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v spolupráci s Informačno-poradenským centrom pre EŠIF pre územie Banskobystrického kraja si Vás dovoľujú pozvať  INFORMAČNÝ SEMINÁR  k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s kódom OPKZP-PO1-SC141-2018-45 so zameraním na náhradu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné (s výnimkou OZE) a doplnkovo k výzvam s kódom: OPKZP-PO1-SC111-2016-15 na prípravu na opätovné použitie a recykláciu nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2016-16 zameranej na prípravu na opätovné použitie a zhodnocovanie nie nebezpečných odpadov, OPKZP-PO1-SC111-2017-32 so zameraním na triedený zber komunálnych odpadov, mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v najmenej rozvinutých okresoch a OPKZP-PO2-SC211-2018-40 zameraná na vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (v intraviláne obcí).

Termín konania: 13. február 2019 (streda), Banská Bystrica o 9:30 hod.

Miesto konania: Mestský úrad v Banskej Bystrici , Československej armády 26, Veľká sieň (1. poschodie)

Vašu účasť, prosím, potvrďte najneskôr do 11. februára 2019 a to prostredníctvom online prihlasovacieho formulára.

Pozvánka a program


Skočiť na hlavné menu