Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných


Dátum: 26.03.2019

Obrázok k aktualite Informácia pre žiadateľov k výzvam na predkladanie projektových zámerov a žiadostí o NFP na zvýšenie na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kódy výziev: IROP-PO2-SC223-PZ-2018-12 a IROP-PO2-SC223-2019-47, o navrhovaných

Riadiaci orgán pre IROP v súvislosti s návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 113/2018 Z. z. (ďalej len „návrh zákona“) schváleným uznesením vlády Slovenskej republiky č. 100/2019 zo dňa 06.03.2019 informuje žiadateľov o zmenách vyplývajúcich z navrhovanej úpravy zákona.

Navrhovaná úprava zákona sa o. i. týka úpravy dvojkolového systému výberu žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. V súvislosti so zmenami uvedenými v návrhu zákona sa umožňuje podanie žiadosti o poskytnutie NFP aj tým žiadateľom, u ktorých došlo k zastaveniu posudzovania projektového zámeru z dôvodov uvedených v § 20 zákona. Zároveň sa vylučuje, aby sa v konaní o žiadosti po 1. júli 2019 aplikovali také podmienky poskytnutia príspevku, ktoré by boli v rozpore s predpismi účinnými po 1. júli 2019.

Žiadateľom, u ktorých výsledkom posudzovania projektového zámeru je OZNÁMENIE O ZASTAVENÍ POSUDZOVANIA PROJEKTOVÉHO ZÁMERU sa týmto umožňuje prihlásiť sa do následnej výzvy na predkladanie žiadostí o NFP do termínu stanoveného výzvou.

V súlade s návrhom zákona sa v konaní o žiadosti o NFP nebude prihliadať na výsledok posudzovania projektového zámeru, ktorým je vydanie negatívnej hodnotiacej správy alebo oznámenie o zastavení posudzovania projektového zámeru.

V prípade akýchkoľvek zmien vyplývajúcich z legislatívneho procesu k návrhu zákona bude Riadiaci orgán pre IROP informovať žiadateľov.


Skočiť na hlavné menu