Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov


Dátum: 12.07.2016

Obrázok k aktualite Informácia o uzavretí výzvy s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „žiadosť o NFP“) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom OPKZP-PO1-SC111-2016-10 zameranej na triedený zber komunálnych odpadov a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov (ďalej len „výzva“) presiahol disponibilnú indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Z uvedeného dôvodu RO pre OP KŽP dňom 11. júla 2016 výzvu uzatvára. Po tomto termíne nie je možné predkladať žiadosti o NFP v rámci výzvy.

http://www.op-kzp.sk/obsah-aktuality/informacia-o-uzavreti-vyzvy-s-kodom-opkzp-po1-sc111-2016-10-zameranej-na-triedeny-zber-komunalnych-odpadov-a-mechanicko-biologicku-upravu-komunalnych-odpadov/
 
 
Skočiť na hlavné menu