Informácia o uzavretí piatich výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít


Dátum: 12.09.2019

Obrázok k aktualite Informácia o uzavretí piatich výziev na podporu výskumno-vývojových kapacít
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v zmysle kap. 3.1.1 ods. 16 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov pre programové obdobie 2014 – 2020, verzia 8 zo dňa 30.04.2019, oznamuje, že k 11. 10. 2019 uzatvára nasledovné výzvy: Dôvodom uzavretia výzvy je skutočnosť, že dopyt predložených žiadostí o NFP dosiahol indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na jednotlivé výzvy.
Po termíne 11.10.2019 už nebude možné predkladať žiadosti o NFP.
Kompletnú informáciu spolu s grafom o stave alokácie k 11.09.2019 nájdete pri každej výzve jednotlivo.
 
Skočiť na hlavné menu