Informácia o čerpaní EÚ fondov k 28.02.2018


Dátum: 12.03.2018

Obrázok k aktualite Informácia o čerpaní EÚ fondov k 28.02.2018
Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 933,06 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 28.02.2018 schválené prostriedky vo výške 1 441,45 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 10,35%.

K 31.12.2018 sa sleduje finančný míľnik v zmysle pravidla N+3 vo výške 1 363,80 mil. EUR. Na základe stavu deklarovaných výdavkov k 28.02.2018 je pre jeho splnenie potrebné predložiť Európskej komisii výdavky v minimálnej výške 780,57 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2018 je k 28.02.2018 splnený pre 2 operačné programy – OP Integrovaná infraštruktúra a Program spolupráce INTERACT III.
 
 Detailný prehľad čerpania pridelenej alokácie k 28.02.2018
graf1
 
Prehľad čerpania na prioritné osi k 28.02.2018 .
okruhly
 
Graf č. 1: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 v EUR
priloha1

 
Graf č. 2: Podiel čerpania jednotlivých operačných programov na celkovom čerpaní k 28.02.2018
príloha2
Skočiť na hlavné menu