Informácia o čerpaní EÚ fondov k 28.02.2017


Dátum: 14.03.2017

Obrázok k aktualite Informácia o čerpaní EÚ fondov k 28.02.2017
Informácia o čerpaní EÚ fondov k 28.02.2017
 
 
1. Čerpanie prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov III. programového obdobia 2014 - 2020 (bez Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka)
 
 
 Z celkového záväzku 11 operačných programov programového obdobia 2014 - 2020 (13 989,53 mil. EUR), pri ktorých plní Ministerstvo financií SR funkciu certifikačného orgánu, boli k 28.02.2017 schválené prostriedky vo výške 612,60 mil. EUR, čo predstavuje čerpanie na úrovni 4,38%.
Aktuálne sa sleduje plnenie pravidla n+3, ktorého 1. míľnik vo výške 632,05 mil. EUR sa bude prvýkrát odpočtovať k 31.12.2017. Na základe stavu k 28.02.2017 je pre jeho splnenie potrebné na úrovni certifikačného orgánu schváliť výdavky v minimálnej výške 243,48 mil. EUR. Tento míľnik pre rok 2017 je k 28.02.2017 splnený pre 2 operačné programy (OP) – OP Integrovaná infraštruktúra a OP Technická pomoc.
 
Graf č. 1: Prehľad celkovej alokácie a čerpania (zdroj EÚ) operačných programov programového obdobia  2014 - 2020 v EUR
 

 
Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo II. programového obdobia 2007 - 2013 K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 a 2017 pokračoval proces spracovávania týchto výdavkov. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená v marci 2017 Európskej komisii, ktorá k nej ešte môže vyjadriť pripomienky. Čerpanie prostriedkov štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a EFF na úrovni certifikačného orgánu OP NSRR K 28.02.2017 SR vyčerpala z celkového záväzku 2007 - 2013 vo výške 11 482,76 mil. EUR prostriedky v sume 11 147,25 mil. EUR. Táto suma predstavovala čerpanie na úrovni 97,08%. Operačný program INTERACT II Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci Operačného programu INTERACT II (29,31 mil. EUR za zdroj ERDF) boli k 28.02.2017 vyčerpané prostriedky vo výške 28,74 mil. EUR, čo predstavovalo čerpanie na úrovni 98,05%. Operačný program cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR - ČR 2007 - 2013 (92,74 mil. EUR za zdroj ERDF) boli k 28.02.2017 vyčerpané prostriedky vo výške 84,75 mil. EUR, čo predstavovalo čerpanie na úrovni 91,39%. Operačný program Rybné hospodárstvo Z celkového záväzku 2007 - 2013 v rámci OP Rybné hospodárstvo (12,87 mil. EUR za zdroj EFF  
2. Čerpanie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo II. programového obdobia 2007 - 2013
 
K 31.12.2015 sa skončilo oprávnené obdobie pre realizáciu výdavkov programového obdobia 2007 - 2013 a v r. 2016 a 2017 pokračoval proces spracovávania týchto výdavkov. Finálna úroveň čerpania bude známa po uzatvorení programového obdobia 2007 - 2013 na základe záverečnej dokumentácie, ktorá bude predložená v marci 2017 Európskej komisii, ktorá k nej ešte môže vyjadriť pripomienky.
 
Viac info na linku

 
Skočiť na hlavné menu